Nepřihlášen


SVĚŘENSKÝ FOND

„– Cesta k ochraně osobního i rodinného bohatství –”

 • Kategorie • Autor blogu

  Pavel Kolář

  „www.sverenska-sprava.cz”

  Společnost: Svěřenská správa s.r.o.

  Pracovní pozice: Člen kontrolního výboru

  Specializace:

  Region: Praha

  Poskytujeme diskrétní služby svěřenských správců dle českého právního řádu, zejména poradenství při zakládání svěřenských fonů a jejich následnou správu. Naší zákazníci mají možnost volby mezi plnou správou svěřenství nebo podporou při zakládání a správě svěřenského fondu vlastními silami. Při zakládání svěřenského fondu a výkonu své funkce využíváme zázemí i zkušenosti právní kanceláře z Velké Británie, kde historie svěřenství sahá do 15. století. www.sverenska-sprava.cz

  Proč si vybrat profesionálního svěřenského správce.

  Proč si vybrat pro svůj svěřenský fond profesionálního svěřenského správce.

  Pokud jste se rozhodli pro správu svého majetku prostřednictvím svěřenského fondu, tak ji můžete realizovat vlastními silami nebo si najmout profesionálního svěřenského správce. Tedy někoho, jehož podstata povolání je správa cizího majetku.

  Jaké jsou výhody profesionální správy a proč byste si ji měli vybrat?

  Zákonodárný sbor zvolil v České republice pravidla pro výkon funkce svěřenského správce jiná, než je v rámci některých jurisdikcí Evropského hospodářského prostoru obvyklé. Zatím co ve Francii mohou být fiduciárním správcem (ekvivalent svěřenského správce) pouze banky, pojišťovny, investiční společnosti nebo advokáti, tak v České republice se svěřenským správcem může stát jakákoliv svéprávná osoba.

  Zákon v ČR totiž neklade na funkci svěřenského správce, „ani na profesionálního“, žádné kvalitativní nebo profesní nároky. Tento fakt ovšem může znamenat pro zakladatele svěřenských fondů i jejich majetek značné riziko v podobě selhání lidského faktoru při správě cizího majetku. Cesta jak se tomuto riziku vyvarovat je profesionální správa vašeho svěřenského fondu s možností dohledu nad činností profesionálního správce. Systém vzájemné odpovědnosti zabrání případné delikvenci správce a několika úrovňová kontrola eliminuje chybná rozhodnutí, která by měla neblahý vliv na majetek vašeho svěřenského fondu.

  Zúčastněte se největšího průzkumu mezi finančními profesionály v ČR a vyhrajte
  certifikační kurz svěřenského poradce a správce v hodnotě 15.800 Kč.

  Role svěřenského správce si přeci jen od svého vykonavatele žádá nejvyšší odbornou i morální kvalitu, proto patří k vrcholné disciplíně správy cizího majetku, a i ve finančních službách je doménou pouze skutečných profesionálů.

  Společnost Svěřenská správa s.r.o. po vzoru zahraničí nastavuje a zavádí v ČR vysoké standardy kvalifikace, etického chování pro profesionální svěřenské správce. Od 1.1.2016 poskytuje jako jediný subjekt v ČR služby důvěryhodné certifikační autority, která zajišťuje přípravu a metodiku výkonu činnosti profesionálních správců dle platné legislativy i zahraničních standardů.

  Cílem těchto kroků je ochrana zakladatelů svěřenských fondů jako zákazníků a zajištění důvěry v institut svěřenského fondu. Společnost Svěřenská správa se při nastavování standardů pro výkon funkce profesionálního správce, se kterými spolupracuje, inspirovala v Lichtenštejnsku Zákonem o svěřenských správcích. Lichtenštejnsko klade Zákonem Treuhändergesetz vysoký důraz na jejich vysokou úroveň dovedností, pokud má u nich výkon svěřenské správy představovat profesionální podnikatelskou činnost.

  Jaké jsou kvalitativní standarty profesionálních správců v Lichtenštejnsku?

  • Doložení důvěryhodnosti formou výpisu z rejstříků
  • Osvědčení o vzdělání formou doložení vysokoškolského diplomu právního nebo ekonomického směru nebo doložení certifikátu vládou uznávaného školení
  • Doložení praxe, která musí trvat min. 3 roky na hlavní pracovní poměr, z toho min. 1 rok v roli asistenta certifikovaného svěřenského správce.
  • Absolvování státní zkoušky, která se skládá z písemné a ústní části. Zkouška obsahuje účetní a auditorské činnosti, obchodní, občanské, daňové právo a finanční plánování.
  • Pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu činnosti nejméně na 1 milion CHF pro každou škodní událost a 2 miliony CHF za všechny události v roce
  • Provozovna, která musí splňovat podmínky pro důstojný výkon této profese
  • Aktivní licence, která představuje komplexní soubor opatření
  • Uvedení v centrálním registru svěřenských správců
  • Povinnost používat titul správce a dodržovat kodex chování

  Přečtěte si také: Kdo je to svěřenský správce a jaké jsou jeho hlavní úkoly.

  Jak je to se správci v České republice?

  Správcem svého svěřenského fondu můžete být i vy jako zakladatel svěřenského fondu, pokud do funkce správce jmenujete ještě jednu osobu, nebo můžete vybírat z okruhu své rodiny i v bezprostředním okolí svých známých. Největším rizikem pro váš svěřenský fond je ale právě správce samotný, proto si musíte být jisti, že vámi zvolený správce disponuje patřičnou kvalifikací, a to pro správu vámi vyčleněného majetku, ale i pro řízení svěřenského fondu a plnění všech povinností, které s jeho existencí souvisí.

  V roce 2015 proběhl ve Velké Británii průzkum, ze kterého vyplynulo, že 66% zakladatelů dává přednost profesionálním svěřenským správcům. Hlavním důvodem je to, že využívají tyto profesionály i mimo vymezené oblasti, jako je správa majetku a těší se z toho, že úsudek správců, jejich znalosti i zkušenosti, obohatí a pozitivně ovlivní širší část jejich životů.

  Profesionální správce může významně pomoci v těchto oblastech:

  • Detailní rozbor účelu a smyslu založení fondu
  • Sestavení celkové zprávy vhodnosti založení fondu
  • Vyhodnocení nákladů za založení a existenci fondu
  • Vytvoření finanční strategie a organizační struktury fondu
  • Formování osobního nebo rodinného poslání
  • Ujasnění priorit, cílů a sestavení statutu fondu
  • Zapojení všech členů rodiny a pochopení jejich přání
  • Komunikování obmyšleným hodnot, které jsou pro zakladatele fondu důležité
  • Diskuze s obmyšlenými nad finančními zdroji a odpovědností, která s nimi přichází

  Ze studie vyplývá i to, že ti zakladatelé, kteří využívají ke správě svého svěřenského fondu profesionální správce, řeší ve svých životech mnohem méně protichůdných priorit, a s případným poklesem hodnoty jejich majetku zapříčiněným objektivní tržní situací se lépe vyrovnávají. V rodinách a vztazích takových zakladatelů existují jasné dohody o způsobu nakládání i využívání finančního bohatství a mají celkově zdravější vztah k penězům. Vyjádřili mnohem větší vnitřní klid, mají vytvořeny strategické plány a ve větším procentu dosahují finančních cílů, které jim pomohou žít život, který chtějí.

  Profesionální správce dokáže brát v úvahu následující faktory, kromě všech ostatních, které jsou relevantní s ohledem na druh majetku a způsob jeho správy:

  • Očekávané daňové důsledky z investičních strategií a rozhodnutí
  • Investiční rizika a jejich řízení s ohledem na zvolenou strategii
  • Výdaje fondu a s tím související potřebu likvidity pro jejich krytí
  • Zhodnocení majetku, výše výnosu nebo příjmu z něj plynoucí
  • Volba vhodné účetní metody vzhledem k druhu majetku
  • Způsob ochrany majetku a zachování jeho hodnoty
  • Všeobecné mikro a makro ekonomické podmínky
  • Možné účinky inflace a deflace na majetek fondu

  Pavel Kolář – Člen kontrolního výboru | Svěřenská správa s.r.o.

  Co přinese evidence svěřenských fondů?

  Již nějakou dobu probíhá mezi poradci, svěřenskými správci i odbornou veřejností diskuze o připravované evidenci svěřenských fondů. Rozhodli jsme se proto prozkoumat připravované vládní novely zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník, a s tím související novelu zákona o veřejných rejstřících, která má zavést zmíněnou evidenci svěřenských fondů.

  Novela totiž počítá s poměrně značnou změnou zákona č. 304/2014 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů, který má nově nést název „zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů“ (dále jen „rejstříkový zákon“). Změna se má dotknout i zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, kdy se nově pro účely zákona o soudních poplatcích bude za veřejný rejstřík považovat i evidence svěřenských fondů.

  K nejvýraznější úpravě zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník, dochází u vzniku svěřenského fondu a určení obmyšleného. Nově by měl totiž svěřenský fond vznikat až dnem zápisu do evidence svěřenkých fondů. Byl-li však svěřenský fond zřízen pořízením pro případ smrti, vznikne smrtí zůstavitele. V takovém případě se do evidence svěřenských fondů zapíše až po svém vzniku. Co se týče připravované změny u obmyšleného, tak jeho jmenování nebo jiné určení u svěřenského fondu zřízeného k soukromému účelu bude účinné až dnem, kdy byl obmyšlený zapsán do evidence svěřenských fondů.

  V současné době mají svěřenské fondy pouze registrační povinnost, a to centrálně u Finančního úřadu na Praze 7. Dle připravované novely zákona č. 304/2014 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob mají mít nově odpovědnost za evidenci svěřenských fondů rejstříkové soudy, což je s ohledem na jejich dlouholetou zkušenost s vedením registrů žádoucí.

  Řízení na rejstříkovém soudu ve věcech evidence svěřenských fondů má probíhat obdobně jako u ostatních subjektů, a to prostřednictvím návrhu na zápis. K podání návrhu na zápis svěřenského fondu i případné ostatní řízení bude sloužit příslušný krajský soud, do jehož obvodu spadá obecný soud určeného svěřenského správce. Oprávnění k podání návrhu na zápis svěřenského fondu do evidence bude mít určený svěřenský správce a totéž bude platit i pro případné změny, nebo výmaz v případě zániku svěřenského fondu. K účelům podání návrhů na zápis do evidence svěřenských fondů budou sloužit formuláře, jejichž podobu a náležitosti stanoví vyhláška Ministerstva spravedlnosti. Předpokládá se, že tak jako u ostatních subjektů bude možné podávat návrhy na zápis u rejstříkového soudu v listinné i elektronické podobě.

  Součástí návrhu na zápis do evidence svěřenských fondů budou muset být všechny skutečnosti, které mají být dle nového rejstříkového zákona v evidenci uvedeny a náležitě doloženy listinami.

  Při prvním zápisu do evidence svěřenských fondů se uvádí:

  • Označení svěřenského fondu.
  • Účel svěřenského fondu, popřípadě také předmět činnosti, podnikání nebo vedlejší hospodářské činnosti, je-li vykonávána.
  • Den vzniku a zániku svěřenského fondu.
  • Identifikační číslo svěřenského fondu, které mu přidělí rejstříkový soud; identifikační číslo svěřenského fondu poskytne rejstříkovému soudu správce základního registru právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci.
  • Jméno a sídlo nebo adresa místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu osoby, která je svěřenským správcem, byl-li jmenován nebo jinak určen; je-li správcem fyzická osoba, datum narození a rodné číslo, bylo-li jí přiděleno.
  • Počet svěřenských správců a způsob, jakým jednají.
  • Jméno a sídlo nebo adresa místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu osoby, která je zakladatelem; je-li zakladatelem fyzická osoba, datum narození a rodné číslo, bylo-li jí přiděleno.
  • Jde-li o svěřenský fond zřízený za soukromým účelem, jméno a sídlo nebo adresa místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu osoby, která je obmyšleným; je-li obmyšleným fyzická osoba, datum narození a rodné číslo, bylo-li jí přiděleno; nebyl-li obmyšlený určen nebo jde-li o svěřenský fond zřízený k veřejně prospěšnému účelu, způsob, jak bude obmyšlený určen.
  • Jméno a sídlo nebo adresa místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu další osoby oprávněné k výkonu dohledu nad správou svěřenského fondu; jde-li o fyzickou osobu, také datum narození a rodné číslo, bylo-li jí přiděleno.
  • Údaj o tom, že byl převeden závod nebo jeho část nebo byl dán do zástavy, nájmu nebo propachtován, a popřípadě údaj o zániku závazků z těchto smluv a usnesení soudu o nabytí závodu nebo jeho části děděním.
  • Další skutečnost, o které to stanoví tento nebo jiný zákon, nebo jiná důležitá skutečnost, o jejíž zápis požádá svěřenský správce.
  • Den, k němuž byl zápis proveden.

  Průběžně se do evidence svěřenských fondů bude také zapisovat:

  • Den zrušení nebo zániku správy svěřenského fondu, s uvedením právního důvodu.
  • Zahájení insolvenčního řízení.
  • Omezení práva nakládat s majetkovou podstatou na základě rozhodnutí insolvenčního soudu.
  • Prohlášení konkursu.
  • Jméno a sídlo insolvenčního správce.
  • Rozhodnutí soudu o nařízení výkonu rozhodnutí prodejem závodu nebo jeho části nebo exekuční příkaz na prodej závodu nebo jeho části, jakož i rozhodnutí soudu o zastavení výkonu tohoto rozhodnutí nebo rozhodnutí o zastavení exekuce nebo sdělení, že exekuce skončila jinak než zastavením, včetně důvodu rozhodnutí a právní důvod výmazu svěřenského fondu.

  Do evidence svěřenských fondů se o skutečném majiteli svěřenského fondu zapíše:

  • Jméno a adresa místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu.
  • Datum narození a rodné číslo, bylo-li mu přiděleno
  • Státní příslušnost a údaj o skutečnosti, jíž je založeno postavení skutečného majitele. Skutečným majitelem se rozumí skutečný majitel podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.
  • K prvnímu zápisu i následné evidenci svěřenského fondu u rejstříkového soudu dochází také k rozšíření výčtu dokládaných listin.

  Povinně se bude muset dokládat:

  • Statut svěřenského fondu.
  • Rozhodnutí o jmenování, odvolání nebo doklad o jiném ukončení funkce svěřenského správce.
  • Rozhodnutí o zrušení svěřenského fondu.
  • Doklad o jiném důvodu skončení správy svěřenského fondu.
  • Rozhodnutí, že majetek svěřenského fondu bude převeden do jiného svěřenského fondu nebo do vlastnictví právnické osoby.
  • Rozhodnutí soudu o nahrazení původního účelu veřejně prospěšného svěřenského fondu podobným účelem.
  • Smlouvu nebo jiný doklad o zvýšení majetku ve svěřenském fondu zřízeném za soukromým účelem, k němuž došlo jinak než z výnosů majetku, který byl do svěřenského fondu vyčleněn.

  Největší obavu přinášela novela zákona ze ztráty anonymity osob, které mají vliv na existenci svěřenského fondu, zejména zakladatele a obmyšlených. V řadě životních situací má anonymita své objektivní opodstatnění a je žádoucí aby zakladatel, obmyšlený, účel založení svěřenského fondu nebo původ majetku zůstal veřejnosti utajen a přinášel zúčastněným osobám žádanou míru soukromí. Ztráty anonymity, a tím soukromí, se obávat nemusíme. Novela zákona počítá s tím, že údaje o zakladateli, obmyšleném a dalších osobách podílejících se na dohledu nad správou svěřenského fondu, se nebudou uvádět v opisech z evidence svěřenských fondů a ani se nebudou zveřejňovat. Nebudou se zveřejňovat ani údaje svěřenského správce, jako je bydliště, datum narození nebo rodné číslo. Zákon pouze vyžaduje uvedení doručovací adresy určeného svěřenského správce.

  Přesto ti zakladatelé, kteří chtějí zneužít institutu svěřenského fondu ke krácení práv věřitelů nebo zakrývání své kriminální činnosti, by měli být na pozoru.

  Novela zákona sice počítá s tím, že výčet skutečností zapisovaných do evidence svěřenských fondů nebude veřejnosti přístupná a úplný opis listin podle § 3 až 5 rejstříkového zákona bude moci obdržet pouze svěřenský správce nebo ten, kdo na tom bude mít právní zájem. Avšak Ministerstvo spravedlnosti umožní dálkový přístup ke všem údajům, tedy i neveřejným.

  Jakým institucím může Ministerstvo spravedlnosti poskytnout neveřejné údaje:

  • Soudu pro účely soudního řízení.
  • Orgánům činným v trestním řízení pro účely trestního řízení a státnímu zastupitelství též pro účely výkonu jiné než trestní působnosti.
  • Správci daně, poplatku nebo jiného obdobného peněžitého plnění pro účely výkonu jejich správy.
  • Zpravodajské službě pro účely plnění úkolů podle zákona, který upravuje činnost zpravodajských služeb.
  • Finančnímu analytickému úřadu, České národní bance a dalším orgánům při výkonu činností podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo zákona o provádění mezinárodních sankcí za účelem udržování mezinárodního míru a bezpečnosti, ochrany základních lidských práv a boje proti terorismu.
  • České národní bance při výkonu dohledu nad osobami působícími na finančním trhu a při výkonu činností podle zákona o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu.
  • Národnímu bezpečnostnímu úřadu, Ministerstvu vnitra nebo zpravodajské službě pro účely bezpečnostního řízení podle zákona, který upravuje ochranu utajovaných informací a bezpečnostní způsobilost.
  • Nejvyššímu kontrolnímu úřadu pro účely výkonu jeho působnosti podle jiného právního předpisu.
  • Exekutorovi pro účely exekučního řízení
  • Insolvenčnímu správci pro účely insolvenčního řízení, a povinné osobě v souvislosti s prováděním identifikace a kontroly klienta podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

  Je vhodné se i zmínit o ustanoveních, na které dosavadní zákonná úprava nepomyslela, jako jsou zahraniční svěřenské fondy a restrikce nebo postihy osob ve funkci svěřenského správce. Povinnost zápisu do evidence svěřenských fondů nově vznikne i pro svěřenské fondy nebo obdobná zařízení, která se řídí právem jiného státu, ale působí na území České republiky.

  Do evidence svěřenských fondů se o zahraničním svěřenském fondu zapíše:

  • Označení zahraničního svěřenského fondu.
  • Právo státu, kterým se zahraniční svěřenský fond řídí, a přikazuje-li toto právo zápis, také evidence, do které je zapsán, a číslo zápisu.
  • Účel zahraničního svěřenského fondu, popřípadě také předmět činnosti, podnikání nebo vedlejší hospodářské činnosti, je-li vykonávána.
  • Zapisované údaje požadované tímto zákonem u svěřenského správce.
  • Zrušení zahraničního svěřenského fondu.
  • Prohlášení konkursu nebo zahájení jiného obdobného řízení týkajícího se zahraničního svěřenského fondu a ukončení činnosti zahraničního svěřenského fondu v České republice.

  V připravované novele zákona určitě zakladatelé a obmyšlení uvítají definici restrikcí v případech, kdy svěřenský správce neplní své povinnosti. V takovém případě může předseda senátu uložit svěřenskému správci pořádkovou pokutu podle § 104. Tato pokuta nepostihuje majetek ve svěřenském fondu, ale přímo jmění správce. Neplní-li svěřenský správce povinnosti podle § 104 opakovaně nebo může-li takové neplnění mít závažné důsledky pro třetí osoby a je na tom právní zájem, může soud i bez návrhu zahájit řízení o zrušení svěřenského fondu; soud na tuto skutečnost svěřenského správce upozorní a poskytne mu přiměřenou lhůtu k odstranění nedostatků. Neodstraní-li svěřenský správce nedostatky ani v této lhůtě, vyrozumí soud před zahájením řízení o zrušení svěřenského fondu o této skutečnosti zakladatele, obmyšleného a další osobu oprávněnou k výkonu dohledu nad správou svěřenského fondu a poskytne jim přiměřenou lhůtu k nápravě.

  Výše uvedená ustanovení se budou vztahovat i na svěřenské fondy, které vznikly před účinností této novely. Přechodné období pro zápis do evidence svěřenských fondů je stanoveno na šest měsíců od účinnosti této novely. Pokud tak nebude učiněno, svěřenský fond zanikne.

  I když se jedná o neustále probíhající proces legislativního schvalování, tak novela je aktuálně doporučena ze strany ústavně právního výboru ke schválení Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy a neočekáváme výrazné změny oproti výše uvedené podobě.

  Pavel Kolář – člen kontrolního výboru Svěřenská správa s.r.o.

  Jak si vybrat toho nejlepšího svěřenského správce?

  Jeden z prvních úkolů, který budete při založení svěřenského fondu řešit, je výběr vhodného správce. A řekněme si otevřeně, měli byste pro svůj svěřenský fond chtít toho nejlepšího, jaký je na trhu k mání! Bude přece spravovat Vaše osobní nebo rodinné jmění, které je možná základem bohatství Vašich budoucích generací.

  Vzhledem ke krátké historii svěřenství v ČR bude u potenciálního správce prokázání jeho patřičné způsobilosti k výkonu jeho funkce minimálně komplikované. Proto máte před sebou nelehký úkol, ale tento článek by Vám měl poskytnout cenné rady a vodítko pro jeho nalezení.

  Český právní řád definuje v NOZ § 1453 správce pouze jako fyzickou osobu, která je svéprávná, nebo stanoví-li to zákon, může jím být i právnická osoba. Zákon v ČR tedy nemá na správce specifické požadavky ani nevyžaduje prokázání jeho způsobilosti k výkonu své funkce, což je značný rozdíl např. oproti jurisdikci Lichtenštějnska, kde jsou na svěřenské správce kladeny značné nároky a musí prokázat vysoký stupeň znalostí. Svěřenským správcem může být i zakladatel svěřenského fondu nebo osoba, které má být ze svěřenského fondu plněno. V takovém případě však musí mít svěřenský fond dalšího svěřenského správce, kterým je osoba třetí, a správci musí právně jednat společně.

  V roce 2015 proběhl ve Velké Británii průzkum, ze kterého vyplynulo, že 66% zakladatelů dává přednost profesionálním svěřenským správcům. Zbylých 29% spravuje svěřenský fond vlastními silami a pouze 5% oslovených respondentů využívá ke správě svého fondu osobu z okruhu své rodiny nebo blízkých přátel. Je tedy pouze na Vás, zda správu svého svěřenského fondu vložíte do rukou osoby Vám důvěrně blízké nebo si najmete profesionálního svěřenského správce, které bychom ale zatím v celé ČR spočítali na prstech jedné ruky.

  „Nejdůležitější věc, kterou byste si měli uvědomit v souvislosti s volbou svěřenského správce je, že největším rizikem pro Váš svěřenský fond je právě správce samotný a riziko selhání lidského faktoru zde nesete ve výši 100%. „

  K čemu Vám je pak trestní odpovědnost správce, pokud je i s majetkem, který tvořil podstatu Vašeho svěřenského fondu nedohledatelný. Pokud ale k jeho výběru budete přistupovat s náležitou péčí, nebudete upřednostňovat osobní sympatie, ale spíše prokázání jeho způsobilosti k výkonu jeho funkce, tak zaručeně uspějete. Jeho profesní úsudek tak nemusíte využívat pouze v úzkých a vymezených oblastech, jako je správa svěřenského fondu, ale můžete se těšit z toho, že jeho znalosti i zkušenosti obohatí a pozitivně ovlivní širší část Vašich životů.

  Kde najdu důvěryhodného svěřenského správce?

  Z uvedeného průzkumu vyplynulo, že 45% respondentů ve Velké Británii našlo vhodného svěřenského správce ve svém okruhu známých nebo prostřednictvím osobního doporučení. Zbylých 45% oslovených zvolilo tradiční cesty, jako je vyhledání v inzerci na internetu, nebo oslovili specializované společnosti, které poskytují diskrétní služby svěřenských správců.

  Jak vyberu toho nejlepšího svěřenského správce?

  První klíčový krok k výběru vhodného svěřenského správce je výběrové řízení. Dokonce i v případech, kdy máte doporučení na někoho konkrétního. Je zcela v pořádku vytipovaného správce přizvat do Vašeho výběrového řízení a porovnat ho s ostatními potenciálními kandidáty na tuto funkci. Druhým krokem je příprava otázek nebo dotazníku, který Vám pomůže posoudit širokou škálu dovedností a znalostí, které jsou potřebné pro výkon funkce svěřenského správce. Úspěch celého výběrového řízení je závislý na Vaší schopnosti získané informace správně vyhodnotit. V případě, že máte pochybnosti o své objektivitě nebo schopnostech získané odpovědi správně vyhodnotit, doporučujeme se obrátit na společnost, která poskytuje služby svěřenských správců. Ve většině případu spolupracují s prověřenými správci, které Vám s ohledem na druh svěřenského fondu nebo jeho majetkovou podstatou mohou doporučit. Nebo Vám pomohou s jeho kvalifikovaným výběrem.

  Níže uvádíme doporučení pro ty zakladatele, kteří chtějí pro svůj svěřenský fond vybrat ty nejlepší správce.

  Co byste měli mít vyjasněno, než uspořádáte výběrové řízení.

  • Přemýšlejte o tom, čeho chcete založením svěřenského fondu dosáhnout.
  • Mějte jasno v účelu a druhu majetku, který budete do svěřenského fondu vyčleňovat.
  • Vytvořte si popis role správce, a to nejenom to co z titulu jeho funkce vyžaduje zákon, ale i to co chcete, aby vykonával, a jaké máte očekávání.
  • Mějte rozhodnuto, zda veškeré právní dokumenty budete řešit po vlastní ose, nebo zda jejich dodání, právní pomoc a součinnost na jejich tvorbě očekáváte od svěřenského správce.
  • Zvažte, zda budou rozhodovací pravomoce 100% v rukou svěřenského správce, nebo jeho činnost bude podléhat dohledu.
  • V případě dohledu nad činností svěřenského správce mějte vyjasněno, kdo bude dělat dohled a jakým způsobem.

  Co byste se měli od kandidáta na svěřenského správce dozvědět.

  • Rozhovory by měly být založeny na průkazných informacích, zkušenostech a schopnostech.
  • Vyžádejte si kontakty min. na dvě osoby, u kterých si můžete ověřit sociální a profesní důvěryhodnost potenciálního správce.
  • Proveďte u kandidáta audit kompetencí, znalostí a zkušeností potřebných pro výkon funkce svěřenského správce.
  • Vyžádejte si doložení pojištění odpovědnosti za škody z výkonu jeho funkce.
  • Zeptejte se, zda pracuje zcela samostatně, nebo spolupracuje s nějakou společností.
  • V případě, že využijete u svého svěřenského fondu protektora, ujistěte se, že bude akceptovat dohled nad výkonem své činnosti i to, že jeho rozhodnutí musí podléhat schválení. Toto musí být jasné předem, aby se předešlo pozdějším nedorozuměním.
  • Zjistěte si, jak bude v rukou správce nakládáno s veškerými dokumenty a jakým způsobem bude zajištěna jejich diskrétní archivace pro případné vyžádání beneficienta.

  Co byste měli zvážit.

  • Využití profesionální společnosti k náboru svěřenského správce.
  • Využití protektora jako orgánu dohledu nad činností svěřenského správce. Selhání lidského faktoru tímto můžete zcela eliminovat pověřením několika správců a vytvořením systému vzájemné odpovědnosti, nebo využít kvalifikovaného dohledu nad jejich činností.

  Vhodně zvolený svěřenský správce Vám může významně pomoci v dosažení cílů Vašeho svěřenského fondu. Ze studie vyplývá i to, že ti zakladatelé, kteří využívají ke správě svého svěřenského fondu profesionální správce, řeší ve svých životech mnohem méně protichůdných priorit. V rodinách a vztazích takových zakladatelů existují jasné dohody o způsobu nakládání i využívání finančního bohatství a mají celkově zdravější vztah k penězům.

  Čtěte více: Vyplatí se svěřenský fond z pohledu daní?

  Co je rodinný svěřenský fond a proč byste o něm měli uvažovat.

  Rodina představuje největší zdroj radosti v životě a je motivací pro finanční úspěch rodičů a hledání bezpečí. Zatímco více než šest z deseti respondentů studie společnosti Svěřenská správa s.r.o. říká, že jejich životní poslání je zachování dědictví pro další generace, tak ale pouze jeden z pěti oslovených rodičů souhlasí s tím, že by jejich děti zvládli náhle nabyté bohatství.

  Jaké může být řešení?

  Rodinný svěřenský fond, kdy hlavní motivací rodin po celém světě pro jeho zakládání je bezpečný mezigenerační transfer majetku a jeho zachování pro další generace. Téměř 76% dotazovaných uvedlo jako hlavní důvod založení rodinného svěřenského fondu snahu o zachování majetku a ponechání dědictví s cílem nenarušit transferem majetku vztahy uvnitř rodiny i mimo ni.

  Co je rodinný svěřenský fond?

  Rodinný svěřenský fond je jednoduše řečeno forma právní entity, která byla založena k prospěchu rodiny nebo některých vybraných členů. Specifikem tohoto institutu je, že nemá právní subjektivitu, což znamená, že rodinný svěřenský fond vlastní sám sebe. Podstatou je, že rodina nebo její členové vyčlení do tohoto rodinného svěřenského fondu majetek, čímž se vzdávají veškerých vlastnických práv, ale užitky, výnosy nebo plody plynoucí z tohoto majetku mohou dále využívat, a to dle pravidel, které si sami stanoví v zakladatelské listině, tzv. statutu fondu.
  Do rodinného svěřenského fondu lze vyčlenit libovolný již existující majetek nebo i majetek, který ještě neexistuje a v budoucnu jej rodina teprve nabude. Může se jednat např. o nemovitost, peníze, rodinnou firmu, ale i práva na patent nebo nárok na příjem plynoucí z autorských práv. Tedy vše, co má pro rodinu nebo její členy hodnotu, kterou chtějí ochránit, dále využívat a případně zachovat i pro budoucí generace.

  „Rodina a dědictví dávají životu smysl“

  Rodinný svěřenský fond může založit člen rodiny za svého života, nebo může vzniknout jeho úmrtím podle toho, zda chce, aby rodina využívala užitky majetku, který tvoří podstatu fondu, už za jeho života nebo až po jeho skonu. Proto ho lze využívat i jako alternativu závěti nebo dědictví.

  V jakých případech můžete rodinný svěřenský fond využít?

  Jednou z nejcennějších vlastností rodinných svěřenských fondů je jejich flexibilita. Díky tomu může rodina velmi účinně řešit rozličné situace jako je ochrana majetku před věřiteli, lehkovážným nakládáním, marnotratnými dětmi, podpora vybraných členů rodiny nebo plánování nástupnictví.

  K čemu lze rodinný svěřenský fond využít:

  • Ochrana dědictví

  Potomci i příbuzní mají neopomenutelné právo na podíl z pozůstalosti, a to i v případech, kdy rodinné vztahy už dávno nefungují. Český právní řád v tomto směru nenabízí mnoho možností a zákonné důvody, které by umožnily vydědění, nelze ve většině případů prokázat. Rodinný svěřenský fond nabízí velmi efektivní řešení, protože majetek vyčleněný do fondu přestává být ve vlastnictví toho, kdo jej do fondu vložil, a náleží výhradně určené osobě, tzv. Beneficientovi. To i v případě, kdy není v žádném příbuzenském vztahu k zakladateli fondu. Tento koncept se často využívá i v případě zamezení dědického nároku u dětí z předchozího manželství, kde je absence vztahu s rodičem.

  • Mezigenerační transfer a uchování majetku

  Někteří rodiče mají stále značné obavy o připravenost svých dětí na finanční bohatství. Studie dokazují, že neuvážlivé a rozmařilé utrácení peněz jsou důvody ztráty rodinného jmění již ve druhé nebo třetí generaci. Součástí procesu založení rodinného svěřenského fondu může být definování rodinného poslání. Toto prohlášení může být členům rodiny oporou při vyjasňování společných hodnot a stanovení cílů. Díky rodinnému svěřenskému fondu může rodina mnohem lépe sledovat společné cíle všech jejich členů a vytvořit tak strategický mezigenerační plán. Všichni členové rodiny se tak můžou podílet na rozhodnutích souvisejících se správou rodinného majetku a sdílet odpovědnost za společná rozhodnutí. Jedná se o proces pozitivního formování a přípravy potomků na uvědomělou správu rodinného jmění.

  • Udržení celistvosti a ochrana majetku

  Ve skutečnosti jen o něco málo než třetina rodičů má plně přepsán rodinnýmajetek na jejich děti. Hlavním důvodem je přesvědčení, že jejich děti nejsou dost staré nebo vyzrálé. Také u nich panují obavy z negativních dopadů na pracovní morálku dětí a vpád okolí do rodinného soukromí. Pouze 16% rodičů věří, že jejich děti budou dosahovat stejné výše finančního úspěchu, a jsou schopni spravovat rodinné jmění tak, jak to dokázali oni sami. Rodinný svěřenský fond pomáhá k udržení celistvosti majetku, k jehož rozdrobení by mohlo dojít vlivem rozdílných názorů a ekonomických zájmů uvnitř rodiny.

  • Diskrétnost vlastnictví

  Poslední roky jsme v Evropském prostoru svědky vytrácení soukromí. U rodinného svěřenského fondu jsou vlastnická práva k vyčleněnému majetku uplatňována prostřednictvím určeného správce, díky tomu je identita zakladatele i obmyšlených členů rodiny skryta. V případě snah o zmocnění rodinného majetku věřiteli nebo jeho nepřátelské ovládnutí třetí stranou, je toto úsilí zmařeno díky nečitelnosti vlastnictví. Tohoto faktu lze využít i při diskrétním transferu majetku nebo distribuci výnosů v rámci rodiny i mimo ni, např. směrem k bývalému partnerovi nebo dětem z prvního manželství. Nedostupnost informací o majetkových poměrech rodiny nebo zakladatele jim přináší větší bezpečí a pohodlí.

  • Péče o členy rodiny

  Hmotné zabezpečení nezletilých dětí, nemohoucích členů rodiny nebo péče o zestárlé rodiče. Toto vše může být motivací k založení rodinného svěřenského fondu, který svou úlohu může plnit díky profesionálnímu správci automaticky i bez angažování jakéhokoliv člena rodiny. Statut fondu může zcela přesně popisovat situace hmotné nouze nebo tragické události, za kterých vzniká členům rodiny nárok na finanční zabezpečení. Rodinný svěřenský fond s vhodně sestaveným statutem a profesionálním správcem zajistí dostatečnou péči o ty, na kterých zakladateli fondu záleží v průběhu celého jejich života.

  „Vaše bohatství se neměří pouze čísly, ale je pro Vás a Vaši rodinu mimořádnou příležitostí k vyjádření Vašich hodnot a životního postoje.“

  Jaké jsou náklady a rizika využívání rodinného svěřenského fondu?

  Většina rodinných svěřenských fondů prochází třemi fázemi svého života. Se založením, průběhem a zánikem fondu souvisí náklady, jejichž výše se odvíjí od typu a hodnoty vyčleněného majetku. V případě založení rodinného svěřenského fondu, do kterého se vyčlení nemovitost v hodnotě dva miliony korun, je na samotný akt založení potřeba přibližně částka 25.000 Kč. V této částce je započítána úplata notáři za sepsání zakladatelské listiny, tzv. statutu fondu dle notářského tarifu, registrace na finančním úřadu, znalecký posudek a zápis do katastru nemovitostí, který souvisí s převodem nemovitosti. Další náklady jsou spojeny s případnými právními službami a nelze ani opomenout vlastní daňové zatížení fondu nebo daňové povinnosti ve vztahu k vyčleněnému majetku. Rodinný svěřenský fond sice nemá právní subjektivitu, ale správce daně mu přiděluje daňové identifikační číslo. Z tohoto titulu na něj daňový řád nahlíží jako na poplatníka daně z příjmu právnických osob se všemi povinnostmi. Díky tomuto faktu se jeví některé případy použití rodinných svěřenských fondů v ČR jako nevýhodné a před samotným založením je nutné samotný účel, fond i vyčleněný majetek vystavit celkové analýze daňových nákladů.

  Závěrem

  Založení a správu rodinného svěřenského fondu můžete realizovat vlastními silami nebo využit profesionálního administrátora, popřípadě správce svěřenských fondů. V případě zakládání rodinného svěřenského fondu vlastními silami si musíte být jistí, že v procesu tvorby nebo správy fondu nebudete chybovat. Z podstaty své role je totiž správce rodinného svěřenského fondu odpovědný za rozmnožování majetku, a pokud by se dopustil i neúmyslného pochybení, tak nenávratné škody na vyčleněném majetku ho mohou vystavit postihu za chybné rozhodnutí nebo překročení jeho působnosti.

  Z tohoto důvodu doporučujeme využít služeb profesionálního svěřenského správce a zapojit ho do celého procesu tvorby statutu fondu, založení i následné správy. Pomůže Vám ujasnit si priority a objektivně posoudit, zda je rodinný svěřenský fond pro Vámi zamýšlený účel tím vhodným řešením. Na základě Vašich priorit Vám připraví statut fondu, který odráží filozofii Vaší rodiny a sladí strategii svěřenského fondu s hodnotami i dlouhodobými cíli. Po odsouhlasení statutu za Vás převezmeme odpovědnost za celý administrativní proces založení fondu a komunikaci s orgánem dohledu.

  Náklady za založení, a případnou správu rodinného svěřenského fondu se Vám sice zvýší, ale získáte tím kvalifikovanou péči a jistotu, že účel Vašeho rodinného svěřenského fondu bude bezezbytku naplněn.

  Při správné volbě účelu i nastavení statutu je rodinný svěřenský fondu nenahraditelným nástrojem při plánování a správě rodinného jmění. A o toto přece u rodinných svěřenských fondů jde. Vytvořit trvalou hodnotu, která Vám bude poskytovat jistotu nejenom dnes, ale bude i základem dědictví budoucích generací.

  Přečtěte si také článek: Je svěřenský fond pro mě?

  Je svěřenský fond pro mě?

  Když jsem několik měsíců po uvedení svěřenského fondu do českého právního řádu navštívil diskuzní fóra na internetu, všiml jsem si jednoho důležitého faktu. Ve většině případů se jednalo o diskuze jen odborné veřejnosti, převážně z řad právníků. Pokud se už diskuze účastnili laici, tak svěřenské fondy spojovali jen s modrou krví mocných rodin, z čehož mylně vyplývalo, že se jedná o koncept určený pouze pro bohaté.

  Ponechme proto stranou jejich diskuze a pokusme se odpovědět na otázku, kterou by si po vzniku svěřenkých fondů v ČR měl položit každý Čech, a to:

  Je svěřenský fond pro mě?

  Mým cílem je, abyste si za pět minut dokázali odpovědět na tyto tři otázky:

  • Co je svěřenský fond?
  • Jaká je podstata svěřenského fondu?
  • Proč bych měl uvažovat o založení svěřenského fondu?

  Co je svěřenský fond?

  Svěřenský fond je speciální typ entity bez vlastníka, která je držitelem majetku ke stanovenému účelu nebo ve prospěch jiné osoby, skupiny či organizace. Existují různé typy svěřenských fondů, které můžeme rozdělit dle účelu jejich vzniku nebo použití. Řídí se tzv. statutem, který upravuje jejich fungování a způsob nakládání s vyčleněným majetkem, a ze své podstaty je tedy každý fond jedinečný.

  Obecně řečeno, všechny svěřenské fondy mají tři důležité strany, které mají vliv na jejich existenci:

  1. Zakladatel (Settlor):To je člověk, který založí svěřenský fond, do kterého vyčlení jím zamýšlený majetek (hotovost, cenné papíry, nemovitost, umění, vlastní podnikání nebo cokoliv jiné hodnoty), a kdo rozhoduje o podmínkách, za kterých bude majetek řízen nebo užíván určenou osobou.
  1. Obmyšlený (Beneficient): Toto je osoba, ve prospěch které byl svěřenský fond zřízen. Záměrem je, aby aktiva ve fondu, „i když mu nepatří“, byla řízena takovým způsobem, který mu bude ku prospěchu, podle specifických podmínek stanovených zakladatelem svěřenského fondu.
  1. Správce (Trustee): Svěřenský správce je osoba, která přijala pověření zakladatele svěřenského fondu k jeho správě. Je to právě svěřenský správce, se kterým zakladatel dlouhodobě spolupracuje a očekává podporu při založení svěřenského fondu, a co je nejdůležitější, jeho kvalifikovanou správu. Jeho hlavním úkolem je svědomitě vykonávat funkci řádného hospodáře a pečovat o majetek, který tvoří podstatu svěřenského fondu.

  Jaká je podstata svěřenského fondu?

  Abychom si dokázali na tuto otázku odpovědět a otevřeli se nám široké možnosti jeho využití v praktickém životě, musíme si udělat výlet do historie a za hranice naší země. Tedy tam, kde s institutem svěřenského fondu mají zkušenosti už z dob římské kolonizace, a to je Velká Británie.  I když se u nás jedná o staronový institut, který byl ČR využíván do roku 1924, kdy s ohledem na demokratické uspořádání státu nebylo vhodné využívat zákony vzniklé za monarchie, tak po jeho znovuobjevení má svěřenský fond za sebou pouhé dva roky života. Proto, kde jinde hledat odpovědi než tam, kde svěřenské fondy s úspěchem využívají už od 12. století.

  Je pravdou, že svěřenský fond v ČR je zformován pro potřeby našeho kontinentálního právního systému a od tzv. Trustu, který využívají ve Velké Británii, se některými parametry liší. Ale inspirace i jeho prameny pocházejí právě z anglosaského právního systému a jeho podstata, přínosy a využití jsou totožné i pro českého občana.

  Historikové tvrdí, že základní znaky trustu můžeme nalézt už v dobách římské kolonizace Anglie. Jednalo se zejména o případy, kdy umírající ve snaze obejít daňové a vojenské povinnosti, které byly s držbou půdy spojeny, využije tzv. trustu k převodu tohoto majetku na své děti. Tento transfer majetku se ve většině případů uskutečnil prostřednictvím přítele umírajícího, kterého bychom z dnešního pohledu mohli nazývat svěřenským správcem. Ten spolu s pověřením k majetku obdržel i instrukce, kdy a za jakých podmínek má majetek na zletilé děti převést.

  Pokud pomineme snahu o obejití tehdejších zákonů a zaměříme se na podstatu motivace umírajícího ve vztahu k dětem, tak umírající se snažil zajistit, aby o jeho milované bylo i po jeho skonu postaráno, a to dle podmínek, které si ale sám stanovil. Už zde je snaha o ovládnutí a kontrolu transferu majetku na soukromoprávní úrovni bez vměšování státu, ale způsobem, který stát strpěl.

   A jaká je tedy podstata svěřenského fondu dnes?

  Zůstala stejná jako v době jeho vzniku a to i přesto, že už od 15. století dochází k neustálé snaze většiny jurisdikcí zajistit si z využívání tohoto institutu svými občany profit pro státní rozpočet.  Dosahují toho úpravou daňového režimu, s čímž začal už král Jindřich VIII. nebo k úpravě právní formulace trustu dle politiky daného státu.

  Ani díky těmto snahám ale svěřenské fondy neztratily nic na své popularitě, protože ve své podstatě umožňují svým zakladatelům něco, co jim jiný institut nenabídne – naplnění jejich rozličné vůle dle jimi stanovených podmínek, a to bez snahy ovlivňování nebo zásahu státu. Hlavní užitek můžeme nalézt zejména v případech, kdy vhodné řešení zákon sám o sobě nemůže nabídnout nebo zákonem dané předepsané řešení není vhodné pro zamýšlený účel zakladatele. To mohou být i situace, na které zákon nepamatoval nebo jednoduše už zakladatel není na živu, aby se mohl vyslovit. I v takové situaci může prostřednictvím svěřenského fondu naplňovat svou vůli, kterou formuloval za svého života.

  Z výše uvedených důvodů je svěřenský fond využíván napříč sociálními vrstvami po celém světě a jejich účel je limitován pouze kreativitou nebo zvoleným použitím svých zakladatelů. Za stovky let si svěřenský fond našel uplatnění v osobní, rodinné i korporátní sféře.

  Proč bych měl uvažovat o založení svěřenského fondu?

  Uveďme si hlavní benefity, proč jsou svěřenské fondy ve světě tak populární a proč byste při řešení rozličných životních situací o nich měli uvažovat možná i Vy.

  Ochrana majetku

  Svěřenský fond poskytuje svému zakladateli velmi robustní a dlouhodobou právní ochranu majetku, který vyčlenil do fondu. Tento účelově osamostatněný majetek se dle českého právního řádu stává majetkem bez právní subjektivity, tzv. „bez vlastníka“. Díky tomu je i mezigeneračně chráněn před věřiteli a nežádoucími vlivy třetích stran.

  Ochrana zájmů

  Žijeme v době plné protichůdných zájmů a Vaše osobní rozhodnutí může vyvolat negativní reakce okolí nebo úsilí o zvrácení Vaší vůle. Svěřenský fond je velmi efektní řešení pro uskutečnění Vaší rozličné vůle, která je zanesena do statutu fondu a jeho správce je povinen tento statut bezezbytku naplňovat ve prospěch obmyšlených osob.

  Diskrétnost vlastnictví

  76% zakladatelů uvedlo jako hlavní důvod založení svěřenského fondu snahu o zachování majetku a ponechání dědictví s cílem nenarušit transferem majetku vztahy uvnitř rodiny i mimo ni. Obavy z nedostatečné zralosti, veřejných pomluv a negativního vlivu bohatství na pracovní morálku dětí lze řešit vhodně nastaveným statutem fondu. Ten zajistí dostatečnou péči o ty, na kterých Vám záleží.

  Dosažení cílů

  K naplnění osobních nebo firemních cílů Vám v některých případech může bránit nedostatečná kvalifikace, schopnosti nebo jen prostý čas z důvodu pokročilého věku. Svěřenský fond s vhodně sestaveným statutem a profesionálním správcem Vám zajistí, že i přes všechny zmíněné aspekty budou Vaše cíle bezezbytku naplněny.

  Omezení rizika

  V případě využití služeb profesionálního správce svěřenského fondu můžete snadno odbourat závislost na vlastním čase i schopnostech. Případné obavy a rizika spojené s obhospodařováním majetku fondu můžete minimalizovat pověřením několika správců a vytvořením systému vzájemné odpovědnosti, nebo využít kvalifikovaného dohledu nad jejich činností. To zajistí Vašemu majetku dlouhodobý růst a nejvyšší péči.

  Přenos osobní odpovědnosti

  Dle platné české legislativy je osoba, která přijala pověření k plné správě cizího majetku zodpovědná za špatné rozhodnutí, v jehož důsledku poklesne hodnota majetku. Pokud se tedy rozhodnete vykonávat tuto funkci, a to i s patřičnou kvalifikací, můžete sebe vystavovat riziku postihu. Přenos odpovědnosti lze řešit založením svěřenského fondu a využitím služeb profesionálního správce, který zajistí svěřenskému fondu nejvyšší odbornou péči. Odpovědnost za pozitivní vývoj jeho majetkové podstaty i řízení fondu je díky tomu přenesena z osoby zakladatele na určeného správce.

  Přečtěte si více o svěřenských fondech kliknutím ZDE