SVĚŘENSKÝ FOND

– Cesta k ochraně osobního i rodinného bohatství –

 • Kategorie

 • Byli jsme generálním partnerem konference Trust & Wealth Management 2018.

  Společnost Svěřenská správa s.r.o. se stala organizátorem a generálním partnerem druhého ročníku konference Trust & Wealth Management. Konference proběhla dne 28. listopadu 2018 v Grandior Hotel Prague a zúčastnilo se jí celkem 120 posluchačů. O své zkušenosti a názory se s účastníky konference podělilo osm předních evropských odborníků z oblasti svěřenských fondů a Wealth Managementu.

  Nosným tématem konference byla dosavadní praxe a zkušenosti se svěřenskými fondy a know-how z oblasti trustů, správy majetku a plánování bohatství.

  Přečtěte si více k tématu.

   

  Zahraniční pohled na aktuální vývoj svěřenských fondů v ČR.

  William Swadling, MA (Oxon), LLM (Lond), který je profesorem v oboru majetkové právo a členem Brasenose College na Oxfordské univerzitě Vám v tomto krátkém video rozhovoru přiblíží svůj pohled na aktuální vývoj svěřenských fondů a jejich budoucnost v ČR. Prof. Swadling navštívil v říjnu 2017 i Českou republiku a vystoupil na konferenci Trust & Wealth Management.

  Video rozhovor můžete shlédnout kliknutím zde.

  7 životních situací, při kterých vám dobře poslouží svěřenský fond

  Svěřenské fondy jsou v českém právním světě pořád ještě relativní novinkou. Ačkoli jsou často spojované s řešením situací v oblasti obchodních vztahů, například s předáváním firem nástupcům, mají mnohem širší využití.

  Historické události a okolnosti vzniku svěřenských fondů z nich původně vytvořily nástroj, jehož hlavním účelem je ochrana majetku. Následný vývoj a judikaturní precizování, především ve Velké Británii, zemi jejich původu, ale ukázaly, že svěřenské fondy mohou plnit i další účely. Svoji původní podstatu tak už dávno překonali.

  Dnes můžeme jejich využití sledovat jak v soukromé, tak v korporátní sféře. K jejich hlavnímu účelu, kterým je ochrana majetku, můžeme přidat, ochranu zájmů beneficientů, naplnění vůle zakladatele nebo sociálně vzdělávací aspekty s významným pozitivním dopadem pro společnost.

  První okruh cílů přímo souvisí s majetkovou hodnotou, která je vyčleněna do svěřenského fondu, kdy motivací zakladatele pro založení svěřenského fondu je ochrana tohoto majetku, zajištění jeho celistvosti nebo řádné a efektivní správy.

  Svěřenské fondy mohou být využity při zajištění ochrany majetkových hodnot proti nežádoucím vlivům a rizikům.

  Konkrétně zajišťují ochranu majetku před:

  • lehkovážným nebo rozmařilým nakládáním,
  • neuvážlivým, chybným nebo delikventním chováním,
  • rozdrobením z důvodu rozdílných názorů,
  • potenciálními věřiteli,
  • nežádoucími dědici,
  • snahou o zmocnění nebo ovládnutí,
  • riziky z provozu podnikání,
  • propadnutím státu,
  • neblahými důsledky rozvodového řízením,
  • nekvalifikovanou správou nebo nízkou efektivností.

  V případě druhého okruhu cílů není v samém centru zájmu zakladatele majetek, ale prostřednictvím svěřenského fondu sleduje jiné záměry, jako je například ochrana zájmů a životních potřeb beneficienta, distribuci majetku, naplnění jím stanovených podmínek, zajištění diskrétnosti vlastnictví, naplnění jeho posmrtné vůle.

  Další účely vzniku svěřenských fondů

  • Ochrana zájmů a životní potřeb beneficientů
  • Ochrana rodinných vztahů v důsledku majetkových sporů
  • Zapojení a výchova majetkového nástupce
  • Dosažení rovnocenného rozdělení majetku mezi pozůstalé
  • Přiznání různých práv oprávněným osobám
  • Ochrana před náklady nebo riziky spojené s držbou majetku
  • Realizace dobročinné a charitativní aktivity
  • Odvrácení propadnutí majetku státu z důvodu absence zákonného dědice

  Přečtěte si také: 6 věcí, které byste měli zvážit před založením svěřenského fondu

  A teď už konkrétněji.

  Z výše uvedeného výčtu je zřejmé, že svěřenské fondy jsou flexibilní právní nástroj, který můžete aplikovat při řešení různých životních situací nejen v obchodních vztazích, ale také uvnitř rodiny, například v souvislosti s dědictvím nebo uchováním majetku dalším generacím.

  Každý svěřenský fond je svým způsobem unikátní. Řídí se takzvaným statutem, dokumentem, o jehož obsahu rozhoduje zakladatel svěřenského fondu. Trust, jak se svěřenskému fondu říká v zahraničí, tak lze aplikovat doslova na každou životní situaci.

  My jsme jich tentokrát vybrali 7 a postupně si je představíme.

  Zachování rodinné firmy pomocí trustu

  Podnikatelé, kteří začali v 90. letech tvrdě pracovat a vybudovali úspěšný rodinný podnik, nyní stojí před otázkou nástupnictví. Podle mnohých expertů je vhodné řešit otázku „co bude dál s firmou“ mezi 50. až 60. rokem života. Může se stát, že děti zakladatele firmy si budují jinou úspěšnou kariéru a na řízení podniku nemají předpoklady nebo chuť. Celoživotní dílo nemusí s odchodem majitele do důchodu zaniknout. Vhodným nástrojem je právě svěřenský fond. Správce svěřenského fondu zajistí profesionální řízení firmy a generovaný zisk bude rozdělovat mezi beneficienty, například děti nebo vnoučata majitele firmy. Ten může ve statutu svěřenského fondu stanovit i podmínky, kdy bude zisk z firmy beneficientům vyplácen (například musí žít řádný život, pečovat o zakladatele firmy ve stáří, nesmí propadnout alkoholu apod.)

  Ochrana rodinného majetku před exekucí

  Někteří lidé jsou úspěšní ve svém oboru, ale to neznamená, že se vždy vyhnou rizikům, která nemusí mít zcela pod kontrolou. Příkladem jsou profesionálové, podnikatelé nebo investoři, kteří si půjčili peníze na nový projekt a chtějí svůj majetek ochránit před případnou exekucí. Do svěřenského fondu mohou vyčlenit například rodinný dům, investiční portfolio, akcie nebo sbírku umění. V případě, že by zbankrotovali nebo na ně byla uvalena exekuce, bude majetek, jenž se stal součástí svěřenského fondu, chráněn. Rodina tak nepřijde o střechu nad hlavou nebo bude zajištěna díky příjmu z investičního portfolia.

  Spravedlivé dědictví v rozvětvené rodině

  Rodinné situace nejsou vždy jednoduché. V rodině může být více potomků z různých manželství. Svěřenský fond je vhodný nástroj, který umožňuje rozdělení dědictví a předání majetku potomků, které zakladatel trustu sám určí (aniž by se musel spoléhat na dědické řízení). Jinak řečeno, do svěřenského fondu vloží jeho zakladatel majetek, například rodinný dům, akcie firmy nebo pozemky, určí způsob užívání majetku a také beneficienta, který bude z výnosů těžit. Ve statutu fondu může zakladatel stanovit i další podmínky, například že v rodinném domě dožije. Svěřenské fondy se tak mohou stát nástrojem, který předejde třenicím a soudům o majetek po smrti jeho zakladatele. Někteří lidé používají svěřenské fondy také k tomu, aby dědictví převedli na svá vnoučata, protože z jakéhokoli důvodu chtějí obejít své děti. Majetek v takovém případě vyčlení do trustu, určí správce, který se o něho postará do doby, jež je stanovena ve statutu svěřenského fondu (například plnoletost, dostudování vysoké školy apod.).

  Trust jako nástroj správy výživného

  Svěřenské fondy mohou posloužit jako účinný nástroj správy výživného určeného k tvorbě úspor. Výhodou svěřenského fondu je v tomto případě flexibilita práva i to, že povinnosti všech zúčastněných stran mohou být v rámci naplnění zásady dispozitivnosti nastaveny tak, aby byl respektován nejlepší zájem dítěte (obmyšleného), a zároveň poskytují dostatečnou jistotu oběma rodičům, že prostředky dítěte nebudou zneužity. Přečtěte si více k tématu.

  Svěřenský fond pro zaměstnance

  Svěřenské fondy je možné využít i jako formu netradičního benefitu pro zaměstnance. Ve statutu fondu jeho zakladatel stanoví podmínky, při jejichž splnění bude pracovníkovi vyplacena například měsíční nebo roční odměna. Tak bude své zaměstnance motivovat k výkonu a zároveň například sledovat i své ekonomické cíle. Výhodou je, že budou stanoveny konkrétní a objektivní podmínky, kdy bude benefit vyplacen.

  Trusty jako investiční nástroj

  Motivem k založení svěřenského fondu může být i dosažení investičních cílů. Z výše uvedených příkladů vyplývá, že trusty přináší zakladatelům svěřenských fondů diverzifikaci rizik i optimalizaci investic. Navíc zprostředkují anonymitu, kterou investoři často požadují. Umožňují také oddělit investiční majetek od majetku osobního a ochránit ho tak před případným neúspěchem.

  Svěřenský fond místo nadace

  Lidé, kteří shromáždili majetek a jsou úspěšní ve svém oboru, se zpravidla zapojují do společensky prospěšných projektů. Také v tomto případě umí dobře posloužit svěřenský fond, který umožňuje vyčlenit část majetku například pro charitativní účely. Trust bývá sám o sobě často přirovnáván k jisté formě nadace, rozdíl je v zejména v tom, že nadace je na rozdíl od svěřenského fondu právnickou osobou. Využití trustů ke společensky prospěšným účelům, podpoře umění nebo sportu, není ve světě novinkou. Záleží jen na zakladatelích trustů, jak k situaci přistoupí – mohou například podporovat nadané studenty nebo umělce, kteří po splnění konkrétních podmínek obdrží určitou finanční sumu.

  Jaký bude váš svěřenský fond?

  Kolik svěřenský fondů, tolik účelů. My jsme tentokrát vybrali 7 životních situací, které trusty pomáhají řešit. Pokud jste v situaci, kdy přemýšlíte nad založením svěřenského fondu, vaše první kroky by měly vést za svěřenským poradcem nebo správcem, který vám pomůže definovat účel a záměr vašeho trustu.

  Více informací na: www.sverenska-sprava.cz

  KONFERENCE – TRUST & WEALTH MANAGEMENT 2017

  Do Prahy se v říjnu sjedou špičky z oboru svěřenských fondů a wealth managementu

  • I když jsou svěřenské fondy a wealth management důležitou součástí plánování bohatství, v Česku zatím odborníci nenajdou odpovídající vzdělávání.
  • Mezioborová konference Trust & Wealth management 2017 je první událostí svého druhu v České republice, která komplexně zahrne obě témata.
  • Na akci vystoupí šest expertů, tři z nich přijali pozvání ze zahraničí. Hovořit budou o tématech, která budou měnit způsob správy a ochrany majetku.

  Svěřenské fondy, stejně jako obor wealth management, který do České republiky proniká za zahraničí, nastolily nová témata prolínající se napříč ekonomikou, právem a dalšími obory. „Objevuje se hodně poradců, kteří se snaží těžit z nového oboru wealth managementu, ale přejímají především názvosloví, aniž by uměli naplnit jeho obsah. Svěřenské fondy jsou také relativně novým tématem, které zasahuje řadu oblastí a s wealth managementem se prolíná. Proto jsme se rozhodli obě témata na konferenci propojit,“ říká Pavel KolářKomory svěřenských poradců a správců, která konferenci organizuje.

  Témata, která budou utvářet a měnit trh

  Program konference Trust & Wealth management 2017 je koncipovaný tak, aby zaujal profesionály napříč obory, ať už z oblasti finančních služeb nebo práva. Organizátoři akce vybrali z oboru svěřenských fondů a wealth managementu nejzajímavější témata, která budou utvářet trh a měnit způsob správy a ochrany majetku v České republice.

  Na konferenci jsme pozvali renomované české i zahraniční řečníky, kteří jsou uznávanými kapacitami v oboru. Například Jan van Bueren ze Švýcarska představí podstatu a rozsah služeb wealth managementu, o správě trustů a osobního bohatství bude hovořit Francouz Emmanuel Sur. Z českých expertů vystoupí profesor Luboš Tichý, jenž se zmíní o svěřenských fondech a příležitostech, které přináší,“ dodává Peter Kováčik, spoluorganizátor konference.

  9 hodin programu, networking a autogramiáda

  Záměrem této jedinečné konference je předat profesionálům z oboru financí a práva poslední novinky a trendy z oblasti svěřenských fondů a wealth managementu. „Role poradce a svěřenského správce znamená více než pouhý obchodní vztah s klientem. Má významný vliv na kvalitu života. Věříme, že konference pomůže českým odborníkům najít odpovědi na otázky, které se s novými obory logicky objevují,“ uvádí Pavel Kolář.

  Konference Trust & Wealth management 2017 proběhne 12. října 2017 v Top Hotelu Praha na pražském Chodově. Připraveno je celkem 9 hodin nabitého programu. Na účastníky čeká prvotřídní servis srovnatelný se zahraničním standardem. „Připravený je výborný catering, samozřejmostí je simultánní tlumočení. Prostor bude na networking nebo autogramiádu knihy Svěřenský fond a Trust v mezinárodním srovnání, kterou účastníci dostanou jako dárek. Firmy si mohou zakoupit celé banketní stoly označené logem jejich firmy,“ upřesňuje Peter Kováčik.

  Pro více informací a registraci na konferenci klikněte ZDE.

  Svěřenské fondy jako ochrana majetku: Proč s nimi ve strategii počítat?

  Je naprosto přirozené přemýšlet nad ochranou majetku. Cesta k jeho nabytí je mnohdy dlouhá a náročná. V některých rodinách se na budování bohatství podílely celé generace. Život ale přináší různá rizika a někdy stačí málo, aby byl majetek nenávratně ztracen. Účinným nástrojem ochrany majetku jsou svěřenské fondy, s nimiž je proto vhodné ve strategii počítat.

  Mezi základní pilíře plánování bohatství, které směřuje k ochraně majetku, patří u wealth managementu identifikace rizik a hledání způsobů jejich ošetření. Můžete se setkat s celou řadou rizik, ale vždy je lze rozdělit mezi dvě základní.

  • Vnější rizika přicházejí z okolního prostředí. Typickým příkladem jsou snahy o právní zmocnění se vašeho majetku.
  • Vnitřní rizika bezprostředně souvisí se správou svěřeného majetku, jako je delikvence nebo chybná rozhodnutí správce.

  Kde je majetek, tam jsou i rizika. Proto jednotlivci, rodiny nebo podnikatelské subjekty používají celou řadu metod ochrany majetku, aby tato rizika eliminovali nebo omezili jejich vliv na vytvořené bohatství.

  Trust legálně zatajuje majetek

  Velmi účinným nástrojem, který se pro účely ochrany majetku při plánování bohatství dlouhodobě využívá, jsou trusty. Ty byly do českého právního prostředí zavedeny v roce 2014 pod názvem svěřenské fondy. Největší zkušenosti s tímto způsobem ochrany majetku mají rezidenti ve Velké Británii, kde se trusty coby nástroje ochrany majetku využívají již od 12. století. Nelze také opomenout skutečnost, že trusty vznikly právě kvůli ochraně majetku.

  Svěřenský fond umožňuje zákonným způsobem utajování majetku (aktiv) bez zapojení nekalých nebo podvodných praktik.  Majetek je možné prostřednictvím trustů izolovat od jeho původního vlastníka a tím ho ochránit před riziky, jimž zakladatel fondu čelí.

  V případě odvolatelného svěřenského fondu to může být jen po dobu nezbytně nutnou, kdy rizika bezprostředně hrozí, nebo se může jednat o trvalý stav, kdy se pro tyto účely založí neodvolatelný svěřenský fond. I přesto, že využijete svěřenský fond coby součást vaší strategie ochrany majetku, tak svoji funkci nemusí splnit.

  Kdy svěřenský fond ochrání majetek?

  Proto je na místě otázka: za jaké podmínky splní svěřenský fond svůj účel? Co je klíčem k úspěchu?

  V současné době, kdy kolem panuje ekonomicky nestabilní klima, se každý občan České republiky může setkat s rizikem postihu svého majetku exekucí. Nemusí se jednat o jeho vědomou delikvenci, ale třeba jen o souhru několika nevhodných faktorů.

  U podnikatelů jsou rizika o to větší, že ručí celým svým majetkem a rizika z provozu podnikání se mohou přenášet i na soukromé jmění, které je základem jistot a zabezpečení rodiny. Riziko postihu majetku exekucí je jedna ze situací, před kterou lze velmi efektivně majetek ochránit za využití svěřenského fondu.

  • Aby se svěřenský fond stal účinným nástrojem ve strategii ochrany majetku, tak musí být založen jako prevence a majetek do něj musí být vložen v době, než dojde k pohledávce nebo závazku, na základě kterého by věřitelé uplatňovali svá práva.

  Pokud by byl svěřenský fond založen v momentě již existujícího sporu jako snaha krátit práva věřitelů, tak by zcela jistě svoji funkci nesplnil. Při zvažování, zda svěřenský fond využijete ve tvorbě strategie ochrany vašeho majetku je proto nutné brát ohled na všechny okolnosti.

  Svěřenský fond jako nejúčinnější ochrana majetku

  Při tvorbě celé strategie ochrany vašeho majetku může být svěřenský fond jedním z hlavních pilířů celého konceptu. Desítky, a v některých jurisdikcích i stovky let, využívání trustů prokázaly, že tato řešení obstála i významné geopolitické změny a svoji funkci ochrany majetku splnily i mezigeneračně.

  Vaše obchodní podíly, peněžní obnosy, nemovitosti, cenné papíry, to vše je forma aktiv, která podléhá specifickým druhům rizik. Při úvahách jaký druh majetku držet prostřednictvím svěřenského fondu je vhodné využít profesionálního svěřenského poradce nebo správce. Ten vám díky situační analýze sestaví zprávu o vhodnosti založení svěřenského fondu, která vám jednotlivá rizika popíše a porovná jejich ošetření prostřednictvím trustu oproti jiným způsobům ochrany majetku, které se nabízí.

  Ochrana a růst vyčleněného majetku

  V případě využití svěřenského fondu zůstává majetek ve své původní podobě, ale díky tomu že de-facto nikomu nepatří (je vyčleněn do svěřenského fondu), tak je chráněný a neporušený může díky řádné péči správce růst a nabývat na hodnotě.

  I když k tomuto majetku pozbudete vlastnická práva, tak dobře navržená konstrukce svěřenského fondu, vám umožní neztratit nad tímto majetkem vliv a ochránit ho pro finanční budoucnost své rodiny nebo blízkých.

  Autor: Pavel Kolář – člen kontrolního výboru | Svěřenská správa

  Je rizikové životní pojištění nedostatečné? Z pohledu Wealth managementu ano

  Na mysl každého rodiče alespoň jednou za život přijde palčivá otázka: Co by se dělo s mým dítětem v případě mého úmrtí nebo nemohoucnosti a jak by bylo pro další život finančně zabezpečeno? Na toto trápení vám finanční poradce předepíše lék – rizikové životní pojištění. Je takové řešení ale dostačující? A splnilo by rizikové životní pojištění v reálné praxi svou úlohu?

  Téma krytí rizik proti ztrátě přijmu v důsledku neblahého zdravotního stavu je snad první lekcí ve vzdělávacím manuálu každého finančního poradce. Jedním ze způsobu ošetření těchto rizik, je podle zvyklostí v České republice využití komerčního produktu v podobě rizikového životního pojištění.

  Pojistka jen jako generátor finančního obnosu

  Proč Wealth management jako profesní disciplína obsahující i finanční plánování vnímá toto řešení jako nedostačující a v konečném důsledku nemusí žádanou situaci zákazníka řešit?

  Pokud má rodič v životním pojištění sjednáno riziko svého úmrtí, v jehož případě je dítěti vyplacen jednorázový finanční obnos, tak Wealth management by se na tento moment nedíval jako na pojistnou událost, ale jako na formu majetkového nástupnictví. Z této podstaty je nutné řešit všechny aspekty nabytí tohoto finančního majetku a ne pouze výši vyplaceného finančního obnosu, tak jak to bývá u finančních poradců obvyklé.

  Obecné finanční poradenství se zabývá jen parametry produktu, jako jsou sjednaná rizika, výše plnění z nich plynoucí, nákladovost nebo nastavení pojistných podmínek. Oproti tomu Wealth management významně překračuje rámce sjednaného produktu. Řeší všechny aspekty nabytí finančního jmění od daňových konsekvencí přes způsob správy majetku nebo právní garanci, že účel, pro který má majetek sloužit, bude za všech životních okolností naplněn.

  Rizikové životní pojištění proto není jako produkt sám o sobě řešením, jedná se pouze o generátor finančního obnosu v případě úmrtí rodiče a je jedním dílkem z celého balíku nutných opatření.

  Otázky spojené se zabezpečením dítěte

  Pokud je ambicí rodiče majetkové zabezpečení dítě v případě úmrtí rodiče, tak samotná výplata finančního obnosu toto nezaručuje. Můžeme vyjmenovat celou řadu okolností, které mohou tento záměr zmařit. Od marnotratného zacházení s nabytým majetkem, přes snahy třetích stran o jeho zmocnění, až po chybná rozhodnutí opatrovníka, který nakládá s majetkem do doby svéprávnosti dítěte.

  Ve fázi životního cyklu, kdy je ještě dítě nesvéprávné, by si měl rodič položit řadu otázek:

  • Kdo a jakým způsobem bude spravovat majetek plynoucí z pojistného plnění do doby zletilosti dítěte?
  • Jak bude zajištěno, že plody, výnosy nebo majetek samotný bude skutečně využit ve prospěch dítěte?
  • Jak bude ošetřeno to, aby se špatná rozhodnutí nebo delikvence opatrovníka nepromítala do majetkové podstaty, kterou následně dítě převezme?

  Aby mohl kvalifikovaný poradce nebo Wealth manager dodat zákazníkovi odpovědi v podobě funkčního řešení, které pokrývá celou řadu situací, tak musí pochopitelně spolupracovat s profesionály z různých souvisejících oborů.

  Svěřenský fond majetkově zabezpečí dítě

  Jedním z těchto oborů je trust „průmysl“, který se v zahraničí využívá pro řešení běžných životních situací. V České republice je známe pod názvem svěřenské fondy a do českého právního řádu byly úspěšně zavedeny až v roce 2014.

  Svěřenský fond je právní forma ochrany a správy majetku, kterou lze využít v mnoha životních situacích, a jedním z nich je i účel majetkového zabezpečení dítěte v případě úmrtí rodiče. Svěřenský fond lze založit za života nebo může vzniknout smrtí rodiče. V takovém případě je v pojistné smlouvě uveden jako obmyšlená osoba svěřenský fond, nebo správce, a to podle přípustné metodiky jednotlivé pojišťovny.

  V případě pojistné události je pojistné plnění v podobě finančního obnosu automaticky převedeno do svěřenského fondu. Ten má ve svém statutu přesně specifikován způsob správy majetku i podmínky plnění dítěti, na což dohlíží rodičem pověřený správce, který musí tyto podmínky bezezbytku dodržet. Tímto má rodič garantováno, že jeho dítě bude skutečně zabezpečeno i v případě finanční negramotnosti nebo nemohoucnosti a majetek tak bude ochráněn i spravován výlučně v jeho prospěch.

  Krytí výloh v případě nemohoucnosti

  Svěřenský fond může být strukturován libovolným způsobem a svoji funkci může plnit v kombinaci s životním pojištěním i v dalších situacích než jen úmrtí rodiče. Dalším příkladem využití svěřenského fondu v souvislosti s rizikovým životním pojištěním je situace, kdy má člen rodiny ve své pojistné smlouvě sjednány rizika související s nemohoucností nebo nesvéprávnosti. V případě vzniku této události, kdy je upoután na lůžko a zdravotní stav mu neumožňuje svobodné rozhodování, tak je v běžných situacích odkázán na vůli i finanční možnosti rodiny.

  V případě kombinace se svěřenským fondem a vznikem této události je pojistné plnění v podobě finančního obnosu automaticky převedeno do svěřenského fondu, ze kterého budou dle jeho dřívější vůle kryty všechny finanční výlohy. Rodina je tak ušetřena jakékoliv starosti a poškozený má jistotu, že má po celou dobu zajištěnou adekvátní péči odpovídající jeho zdravotnímu stavu. Tak jak si to stanovil ve statutu svého svěřenského fondu.

  Autor: Pavel Kolář – člen kontrolního výboru | Svěřenská správa

  Proč si vybrat profesionálního svěřenského správce.

  Proč si vybrat pro svůj svěřenský fond profesionálního svěřenského správce.

  Pokud jste se rozhodli pro správu svého majetku prostřednictvím svěřenského fondu, tak ji můžete realizovat vlastními silami nebo si najmout profesionálního svěřenského správce. Tedy někoho, jehož podstata povolání je správa cizího majetku.

  Jaké jsou výhody profesionální správy a proč byste si ji měli vybrat?

  Zákonodárný sbor zvolil v České republice pravidla pro výkon funkce svěřenského správce jiná, než je v rámci některých jurisdikcí Evropského hospodářského prostoru obvyklé. Zatím co ve Francii mohou být fiduciárním správcem (ekvivalent svěřenského správce) pouze banky, pojišťovny, investiční společnosti nebo advokáti, tak v České republice se svěřenským správcem může stát jakákoliv svéprávná osoba.

  Zákon v ČR totiž neklade na funkci svěřenského správce, „ani na profesionálního“, žádné kvalitativní nebo profesní nároky. Tento fakt ovšem může znamenat pro zakladatele svěřenských fondů i jejich majetek značné riziko v podobě selhání lidského faktoru při správě cizího majetku. Cesta jak se tomuto riziku vyvarovat je profesionální správa vašeho svěřenského fondu s možností dohledu nad činností profesionálního správce. Systém vzájemné odpovědnosti zabrání případné delikvenci správce a několika úrovňová kontrola eliminuje chybná rozhodnutí, která by měla neblahý vliv na majetek vašeho svěřenského fondu.

  Zúčastněte se největšího průzkumu mezi finančními profesionály v ČR a vyhrajte
  certifikační kurz svěřenského poradce a správce v hodnotě 15.800 Kč.

  Role svěřenského správce si přeci jen od svého vykonavatele žádá nejvyšší odbornou i morální kvalitu, proto patří k vrcholné disciplíně správy cizího majetku, a i ve finančních službách je doménou pouze skutečných profesionálů.

  Společnost Svěřenská správa s.r.o. po vzoru zahraničí nastavuje a zavádí v ČR vysoké standardy kvalifikace, etického chování pro profesionální svěřenské správce. Od 1.1.2016 poskytuje jako jediný subjekt v ČR služby důvěryhodné certifikační autority, která zajišťuje přípravu a metodiku výkonu činnosti profesionálních správců dle platné legislativy i zahraničních standardů.

  Cílem těchto kroků je ochrana zakladatelů svěřenských fondů jako zákazníků a zajištění důvěry v institut svěřenského fondu. Společnost Svěřenská správa se při nastavování standardů pro výkon funkce profesionálního správce, se kterými spolupracuje, inspirovala v Lichtenštejnsku Zákonem o svěřenských správcích. Lichtenštejnsko klade Zákonem Treuhändergesetz vysoký důraz na jejich vysokou úroveň dovedností, pokud má u nich výkon svěřenské správy představovat profesionální podnikatelskou činnost.

  Jaké jsou kvalitativní standarty profesionálních správců v Lichtenštejnsku?

  • Doložení důvěryhodnosti formou výpisu z rejstříků
  • Osvědčení o vzdělání formou doložení vysokoškolského diplomu právního nebo ekonomického směru nebo doložení certifikátu vládou uznávaného školení
  • Doložení praxe, která musí trvat min. 3 roky na hlavní pracovní poměr, z toho min. 1 rok v roli asistenta certifikovaného svěřenského správce.
  • Absolvování státní zkoušky, která se skládá z písemné a ústní části. Zkouška obsahuje účetní a auditorské činnosti, obchodní, občanské, daňové právo a finanční plánování.
  • Pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu činnosti nejméně na 1 milion CHF pro každou škodní událost a 2 miliony CHF za všechny události v roce
  • Provozovna, která musí splňovat podmínky pro důstojný výkon této profese
  • Aktivní licence, která představuje komplexní soubor opatření
  • Uvedení v centrálním registru svěřenských správců
  • Povinnost používat titul správce a dodržovat kodex chování

  Přečtěte si také: Kdo je to svěřenský správce a jaké jsou jeho hlavní úkoly.

  Jak je to se správci v České republice?

  Správcem svého svěřenského fondu můžete být i vy jako zakladatel svěřenského fondu, pokud do funkce správce jmenujete ještě jednu osobu, nebo můžete vybírat z okruhu své rodiny i v bezprostředním okolí svých známých. Největším rizikem pro váš svěřenský fond je ale právě správce samotný, proto si musíte být jisti, že vámi zvolený správce disponuje patřičnou kvalifikací, a to pro správu vámi vyčleněného majetku, ale i pro řízení svěřenského fondu a plnění všech povinností, které s jeho existencí souvisí.

  V roce 2015 proběhl ve Velké Británii průzkum, ze kterého vyplynulo, že 66% zakladatelů dává přednost profesionálním svěřenským správcům. Hlavním důvodem je to, že využívají tyto profesionály i mimo vymezené oblasti, jako je správa majetku a těší se z toho, že úsudek správců, jejich znalosti i zkušenosti, obohatí a pozitivně ovlivní širší část jejich životů.

  Profesionální správce může významně pomoci v těchto oblastech:

  • Detailní rozbor účelu a smyslu založení fondu
  • Sestavení celkové zprávy vhodnosti založení fondu
  • Vyhodnocení nákladů za založení a existenci fondu
  • Vytvoření finanční strategie a organizační struktury fondu
  • Formování osobního nebo rodinného poslání
  • Ujasnění priorit, cílů a sestavení statutu fondu
  • Zapojení všech členů rodiny a pochopení jejich přání
  • Komunikování obmyšleným hodnot, které jsou pro zakladatele fondu důležité
  • Diskuze s obmyšlenými nad finančními zdroji a odpovědností, která s nimi přichází

  Ze studie vyplývá i to, že ti zakladatelé, kteří využívají ke správě svého svěřenského fondu profesionální správce, řeší ve svých životech mnohem méně protichůdných priorit, a s případným poklesem hodnoty jejich majetku zapříčiněným objektivní tržní situací se lépe vyrovnávají. V rodinách a vztazích takových zakladatelů existují jasné dohody o způsobu nakládání i využívání finančního bohatství a mají celkově zdravější vztah k penězům. Vyjádřili mnohem větší vnitřní klid, mají vytvořeny strategické plány a ve větším procentu dosahují finančních cílů, které jim pomohou žít život, který chtějí.

  Profesionální správce dokáže brát v úvahu následující faktory, kromě všech ostatních, které jsou relevantní s ohledem na druh majetku a způsob jeho správy:

  • Očekávané daňové důsledky z investičních strategií a rozhodnutí
  • Investiční rizika a jejich řízení s ohledem na zvolenou strategii
  • Výdaje fondu a s tím související potřebu likvidity pro jejich krytí
  • Zhodnocení majetku, výše výnosu nebo příjmu z něj plynoucí
  • Volba vhodné účetní metody vzhledem k druhu majetku
  • Způsob ochrany majetku a zachování jeho hodnoty
  • Všeobecné mikro a makro ekonomické podmínky
  • Možné účinky inflace a deflace na majetek fondu

  Pavel Kolář – Člen kontrolního výboru | Svěřenská správa s.r.o.

  Co přinese evidence svěřenských fondů?

  Již nějakou dobu probíhá mezi poradci, svěřenskými správci i odbornou veřejností diskuze o připravované evidenci svěřenských fondů. Rozhodli jsme se proto prozkoumat připravované vládní novely zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník, a s tím související novelu zákona o veřejných rejstřících, která má zavést zmíněnou evidenci svěřenských fondů.

  Novela totiž počítá s poměrně značnou změnou zákona č. 304/2014 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů, který má nově nést název „zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů“ (dále jen „rejstříkový zákon“). Změna se má dotknout i zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, kdy se nově pro účely zákona o soudních poplatcích bude za veřejný rejstřík považovat i evidence svěřenských fondů.

  K nejvýraznější úpravě zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník, dochází u vzniku svěřenského fondu a určení obmyšleného. Nově by měl totiž svěřenský fond vznikat až dnem zápisu do evidence svěřenkých fondů. Byl-li však svěřenský fond zřízen pořízením pro případ smrti, vznikne smrtí zůstavitele. V takovém případě se do evidence svěřenských fondů zapíše až po svém vzniku. Co se týče připravované změny u obmyšleného, tak jeho jmenování nebo jiné určení u svěřenského fondu zřízeného k soukromému účelu bude účinné až dnem, kdy byl obmyšlený zapsán do evidence svěřenských fondů.

  V současné době mají svěřenské fondy pouze registrační povinnost, a to centrálně u Finančního úřadu na Praze 7. Dle připravované novely zákona č. 304/2014 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob mají mít nově odpovědnost za evidenci svěřenských fondů rejstříkové soudy, což je s ohledem na jejich dlouholetou zkušenost s vedením registrů žádoucí.

  Řízení na rejstříkovém soudu ve věcech evidence svěřenských fondů má probíhat obdobně jako u ostatních subjektů, a to prostřednictvím návrhu na zápis. K podání návrhu na zápis svěřenského fondu i případné ostatní řízení bude sloužit příslušný krajský soud, do jehož obvodu spadá obecný soud určeného svěřenského správce. Oprávnění k podání návrhu na zápis svěřenského fondu do evidence bude mít určený svěřenský správce a totéž bude platit i pro případné změny, nebo výmaz v případě zániku svěřenského fondu. K účelům podání návrhů na zápis do evidence svěřenských fondů budou sloužit formuláře, jejichž podobu a náležitosti stanoví vyhláška Ministerstva spravedlnosti. Předpokládá se, že tak jako u ostatních subjektů bude možné podávat návrhy na zápis u rejstříkového soudu v listinné i elektronické podobě.

  Součástí návrhu na zápis do evidence svěřenských fondů budou muset být všechny skutečnosti, které mají být dle nového rejstříkového zákona v evidenci uvedeny a náležitě doloženy listinami.

  Při prvním zápisu do evidence svěřenských fondů se uvádí:

  • Označení svěřenského fondu.
  • Účel svěřenského fondu, popřípadě také předmět činnosti, podnikání nebo vedlejší hospodářské činnosti, je-li vykonávána.
  • Den vzniku a zániku svěřenského fondu.
  • Identifikační číslo svěřenského fondu, které mu přidělí rejstříkový soud; identifikační číslo svěřenského fondu poskytne rejstříkovému soudu správce základního registru právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci.
  • Jméno a sídlo nebo adresa místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu osoby, která je svěřenským správcem, byl-li jmenován nebo jinak určen; je-li správcem fyzická osoba, datum narození a rodné číslo, bylo-li jí přiděleno.
  • Počet svěřenských správců a způsob, jakým jednají.
  • Jméno a sídlo nebo adresa místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu osoby, která je zakladatelem; je-li zakladatelem fyzická osoba, datum narození a rodné číslo, bylo-li jí přiděleno.
  • Jde-li o svěřenský fond zřízený za soukromým účelem, jméno a sídlo nebo adresa místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu osoby, která je obmyšleným; je-li obmyšleným fyzická osoba, datum narození a rodné číslo, bylo-li jí přiděleno; nebyl-li obmyšlený určen nebo jde-li o svěřenský fond zřízený k veřejně prospěšnému účelu, způsob, jak bude obmyšlený určen.
  • Jméno a sídlo nebo adresa místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu další osoby oprávněné k výkonu dohledu nad správou svěřenského fondu; jde-li o fyzickou osobu, také datum narození a rodné číslo, bylo-li jí přiděleno.
  • Údaj o tom, že byl převeden závod nebo jeho část nebo byl dán do zástavy, nájmu nebo propachtován, a popřípadě údaj o zániku závazků z těchto smluv a usnesení soudu o nabytí závodu nebo jeho části děděním.
  • Další skutečnost, o které to stanoví tento nebo jiný zákon, nebo jiná důležitá skutečnost, o jejíž zápis požádá svěřenský správce.
  • Den, k němuž byl zápis proveden.

  Průběžně se do evidence svěřenských fondů bude také zapisovat:

  • Den zrušení nebo zániku správy svěřenského fondu, s uvedením právního důvodu.
  • Zahájení insolvenčního řízení.
  • Omezení práva nakládat s majetkovou podstatou na základě rozhodnutí insolvenčního soudu.
  • Prohlášení konkursu.
  • Jméno a sídlo insolvenčního správce.
  • Rozhodnutí soudu o nařízení výkonu rozhodnutí prodejem závodu nebo jeho části nebo exekuční příkaz na prodej závodu nebo jeho části, jakož i rozhodnutí soudu o zastavení výkonu tohoto rozhodnutí nebo rozhodnutí o zastavení exekuce nebo sdělení, že exekuce skončila jinak než zastavením, včetně důvodu rozhodnutí a právní důvod výmazu svěřenského fondu.

  Do evidence svěřenských fondů se o skutečném majiteli svěřenského fondu zapíše:

  • Jméno a adresa místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu.
  • Datum narození a rodné číslo, bylo-li mu přiděleno
  • Státní příslušnost a údaj o skutečnosti, jíž je založeno postavení skutečného majitele. Skutečným majitelem se rozumí skutečný majitel podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.
  • K prvnímu zápisu i následné evidenci svěřenského fondu u rejstříkového soudu dochází také k rozšíření výčtu dokládaných listin.

  Povinně se bude muset dokládat:

  • Statut svěřenského fondu.
  • Rozhodnutí o jmenování, odvolání nebo doklad o jiném ukončení funkce svěřenského správce.
  • Rozhodnutí o zrušení svěřenského fondu.
  • Doklad o jiném důvodu skončení správy svěřenského fondu.
  • Rozhodnutí, že majetek svěřenského fondu bude převeden do jiného svěřenského fondu nebo do vlastnictví právnické osoby.
  • Rozhodnutí soudu o nahrazení původního účelu veřejně prospěšného svěřenského fondu podobným účelem.
  • Smlouvu nebo jiný doklad o zvýšení majetku ve svěřenském fondu zřízeném za soukromým účelem, k němuž došlo jinak než z výnosů majetku, který byl do svěřenského fondu vyčleněn.

  Největší obavu přinášela novela zákona ze ztráty anonymity osob, které mají vliv na existenci svěřenského fondu, zejména zakladatele a obmyšlených. V řadě životních situací má anonymita své objektivní opodstatnění a je žádoucí aby zakladatel, obmyšlený, účel založení svěřenského fondu nebo původ majetku zůstal veřejnosti utajen a přinášel zúčastněným osobám žádanou míru soukromí. Ztráty anonymity, a tím soukromí, se obávat nemusíme. Novela zákona počítá s tím, že údaje o zakladateli, obmyšleném a dalších osobách podílejících se na dohledu nad správou svěřenského fondu, se nebudou uvádět v opisech z evidence svěřenských fondů a ani se nebudou zveřejňovat. Nebudou se zveřejňovat ani údaje svěřenského správce, jako je bydliště, datum narození nebo rodné číslo. Zákon pouze vyžaduje uvedení doručovací adresy určeného svěřenského správce.

  Přesto ti zakladatelé, kteří chtějí zneužít institutu svěřenského fondu ke krácení práv věřitelů nebo zakrývání své kriminální činnosti, by měli být na pozoru.

  Novela zákona sice počítá s tím, že výčet skutečností zapisovaných do evidence svěřenských fondů nebude veřejnosti přístupná a úplný opis listin podle § 3 až 5 rejstříkového zákona bude moci obdržet pouze svěřenský správce nebo ten, kdo na tom bude mít právní zájem. Avšak Ministerstvo spravedlnosti umožní dálkový přístup ke všem údajům, tedy i neveřejným.

  Jakým institucím může Ministerstvo spravedlnosti poskytnout neveřejné údaje:

  • Soudu pro účely soudního řízení.
  • Orgánům činným v trestním řízení pro účely trestního řízení a státnímu zastupitelství též pro účely výkonu jiné než trestní působnosti.
  • Správci daně, poplatku nebo jiného obdobného peněžitého plnění pro účely výkonu jejich správy.
  • Zpravodajské službě pro účely plnění úkolů podle zákona, který upravuje činnost zpravodajských služeb.
  • Finančnímu analytickému úřadu, České národní bance a dalším orgánům při výkonu činností podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo zákona o provádění mezinárodních sankcí za účelem udržování mezinárodního míru a bezpečnosti, ochrany základních lidských práv a boje proti terorismu.
  • České národní bance při výkonu dohledu nad osobami působícími na finančním trhu a při výkonu činností podle zákona o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu.
  • Národnímu bezpečnostnímu úřadu, Ministerstvu vnitra nebo zpravodajské službě pro účely bezpečnostního řízení podle zákona, který upravuje ochranu utajovaných informací a bezpečnostní způsobilost.
  • Nejvyššímu kontrolnímu úřadu pro účely výkonu jeho působnosti podle jiného právního předpisu.
  • Exekutorovi pro účely exekučního řízení
  • Insolvenčnímu správci pro účely insolvenčního řízení, a povinné osobě v souvislosti s prováděním identifikace a kontroly klienta podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

  Je vhodné se i zmínit o ustanoveních, na které dosavadní zákonná úprava nepomyslela, jako jsou zahraniční svěřenské fondy a restrikce nebo postihy osob ve funkci svěřenského správce. Povinnost zápisu do evidence svěřenských fondů nově vznikne i pro svěřenské fondy nebo obdobná zařízení, která se řídí právem jiného státu, ale působí na území České republiky.

  Do evidence svěřenských fondů se o zahraničním svěřenském fondu zapíše:

  • Označení zahraničního svěřenského fondu.
  • Právo státu, kterým se zahraniční svěřenský fond řídí, a přikazuje-li toto právo zápis, také evidence, do které je zapsán, a číslo zápisu.
  • Účel zahraničního svěřenského fondu, popřípadě také předmět činnosti, podnikání nebo vedlejší hospodářské činnosti, je-li vykonávána.
  • Zapisované údaje požadované tímto zákonem u svěřenského správce.
  • Zrušení zahraničního svěřenského fondu.
  • Prohlášení konkursu nebo zahájení jiného obdobného řízení týkajícího se zahraničního svěřenského fondu a ukončení činnosti zahraničního svěřenského fondu v České republice.

  V připravované novele zákona určitě zakladatelé a obmyšlení uvítají definici restrikcí v případech, kdy svěřenský správce neplní své povinnosti. V takovém případě může předseda senátu uložit svěřenskému správci pořádkovou pokutu podle § 104. Tato pokuta nepostihuje majetek ve svěřenském fondu, ale přímo jmění správce. Neplní-li svěřenský správce povinnosti podle § 104 opakovaně nebo může-li takové neplnění mít závažné důsledky pro třetí osoby a je na tom právní zájem, může soud i bez návrhu zahájit řízení o zrušení svěřenského fondu; soud na tuto skutečnost svěřenského správce upozorní a poskytne mu přiměřenou lhůtu k odstranění nedostatků. Neodstraní-li svěřenský správce nedostatky ani v této lhůtě, vyrozumí soud před zahájením řízení o zrušení svěřenského fondu o této skutečnosti zakladatele, obmyšleného a další osobu oprávněnou k výkonu dohledu nad správou svěřenského fondu a poskytne jim přiměřenou lhůtu k nápravě.

  Výše uvedená ustanovení se budou vztahovat i na svěřenské fondy, které vznikly před účinností této novely. Přechodné období pro zápis do evidence svěřenských fondů je stanoveno na šest měsíců od účinnosti této novely. Pokud tak nebude učiněno, svěřenský fond zanikne.

  I když se jedná o neustále probíhající proces legislativního schvalování, tak novela je aktuálně doporučena ze strany ústavně právního výboru ke schválení Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy a neočekáváme výrazné změny oproti výše uvedené podobě.

  Pavel Kolář – člen kontrolního výboru Svěřenská správa s.r.o.

  Jak si vybrat toho nejlepšího svěřenského správce?

  Jeden z prvních úkolů, který budete při založení svěřenského fondu řešit, je výběr vhodného správce. A řekněme si otevřeně, měli byste pro svůj svěřenský fond chtít toho nejlepšího, jaký je na trhu k mání! Bude přece spravovat Vaše osobní nebo rodinné jmění, které je možná základem bohatství Vašich budoucích generací.

  Vzhledem ke krátké historii svěřenství v ČR bude u potenciálního správce prokázání jeho patřičné způsobilosti k výkonu jeho funkce minimálně komplikované. Proto máte před sebou nelehký úkol, ale tento článek by Vám měl poskytnout cenné rady a vodítko pro jeho nalezení.

  Český právní řád definuje v NOZ § 1453 správce pouze jako fyzickou osobu, která je svéprávná, nebo stanoví-li to zákon, může jím být i právnická osoba. Zákon v ČR tedy nemá na správce specifické požadavky ani nevyžaduje prokázání jeho způsobilosti k výkonu své funkce, což je značný rozdíl např. oproti jurisdikci Lichtenštějnska, kde jsou na svěřenské správce kladeny značné nároky a musí prokázat vysoký stupeň znalostí. Svěřenským správcem může být i zakladatel svěřenského fondu nebo osoba, které má být ze svěřenského fondu plněno. V takovém případě však musí mít svěřenský fond dalšího svěřenského správce, kterým je osoba třetí, a správci musí právně jednat společně.

  V roce 2015 proběhl ve Velké Británii průzkum, ze kterého vyplynulo, že 66% zakladatelů dává přednost profesionálním svěřenským správcům. Zbylých 29% spravuje svěřenský fond vlastními silami a pouze 5% oslovených respondentů využívá ke správě svého fondu osobu z okruhu své rodiny nebo blízkých přátel. Je tedy pouze na Vás, zda správu svého svěřenského fondu vložíte do rukou osoby Vám důvěrně blízké nebo si najmete profesionálního svěřenského správce, které bychom ale zatím v celé ČR spočítali na prstech jedné ruky.

  „Nejdůležitější věc, kterou byste si měli uvědomit v souvislosti s volbou svěřenského správce je, že největším rizikem pro Váš svěřenský fond je právě správce samotný a riziko selhání lidského faktoru zde nesete ve výši 100%. „

  K čemu Vám je pak trestní odpovědnost správce, pokud je i s majetkem, který tvořil podstatu Vašeho svěřenského fondu nedohledatelný. Pokud ale k jeho výběru budete přistupovat s náležitou péčí, nebudete upřednostňovat osobní sympatie, ale spíše prokázání jeho způsobilosti k výkonu jeho funkce, tak zaručeně uspějete. Jeho profesní úsudek tak nemusíte využívat pouze v úzkých a vymezených oblastech, jako je správa svěřenského fondu, ale můžete se těšit z toho, že jeho znalosti i zkušenosti obohatí a pozitivně ovlivní širší část Vašich životů.

  Kde najdu důvěryhodného svěřenského správce?

  Z uvedeného průzkumu vyplynulo, že 45% respondentů ve Velké Británii našlo vhodného svěřenského správce ve svém okruhu známých nebo prostřednictvím osobního doporučení. Zbylých 45% oslovených zvolilo tradiční cesty, jako je vyhledání v inzerci na internetu, nebo oslovili specializované společnosti, které poskytují diskrétní služby svěřenských správců.

  Jak vyberu toho nejlepšího svěřenského správce?

  První klíčový krok k výběru vhodného svěřenského správce je výběrové řízení. Dokonce i v případech, kdy máte doporučení na někoho konkrétního. Je zcela v pořádku vytipovaného správce přizvat do Vašeho výběrového řízení a porovnat ho s ostatními potenciálními kandidáty na tuto funkci. Druhým krokem je příprava otázek nebo dotazníku, který Vám pomůže posoudit širokou škálu dovedností a znalostí, které jsou potřebné pro výkon funkce svěřenského správce. Úspěch celého výběrového řízení je závislý na Vaší schopnosti získané informace správně vyhodnotit. V případě, že máte pochybnosti o své objektivitě nebo schopnostech získané odpovědi správně vyhodnotit, doporučujeme se obrátit na společnost, která poskytuje služby svěřenských správců. Ve většině případu spolupracují s prověřenými správci, které Vám s ohledem na druh svěřenského fondu nebo jeho majetkovou podstatou mohou doporučit. Nebo Vám pomohou s jeho kvalifikovaným výběrem.

  Níže uvádíme doporučení pro ty zakladatele, kteří chtějí pro svůj svěřenský fond vybrat ty nejlepší správce.

  Co byste měli mít vyjasněno, než uspořádáte výběrové řízení.

  • Přemýšlejte o tom, čeho chcete založením svěřenského fondu dosáhnout.
  • Mějte jasno v účelu a druhu majetku, který budete do svěřenského fondu vyčleňovat.
  • Vytvořte si popis role správce, a to nejenom to co z titulu jeho funkce vyžaduje zákon, ale i to co chcete, aby vykonával, a jaké máte očekávání.
  • Mějte rozhodnuto, zda veškeré právní dokumenty budete řešit po vlastní ose, nebo zda jejich dodání, právní pomoc a součinnost na jejich tvorbě očekáváte od svěřenského správce.
  • Zvažte, zda budou rozhodovací pravomoce 100% v rukou svěřenského správce, nebo jeho činnost bude podléhat dohledu.
  • V případě dohledu nad činností svěřenského správce mějte vyjasněno, kdo bude dělat dohled a jakým způsobem.

  Co byste se měli od kandidáta na svěřenského správce dozvědět.

  • Rozhovory by měly být založeny na průkazných informacích, zkušenostech a schopnostech.
  • Vyžádejte si kontakty min. na dvě osoby, u kterých si můžete ověřit sociální a profesní důvěryhodnost potenciálního správce.
  • Proveďte u kandidáta audit kompetencí, znalostí a zkušeností potřebných pro výkon funkce svěřenského správce.
  • Vyžádejte si doložení pojištění odpovědnosti za škody z výkonu jeho funkce.
  • Zeptejte se, zda pracuje zcela samostatně, nebo spolupracuje s nějakou společností.
  • V případě, že využijete u svého svěřenského fondu protektora, ujistěte se, že bude akceptovat dohled nad výkonem své činnosti i to, že jeho rozhodnutí musí podléhat schválení. Toto musí být jasné předem, aby se předešlo pozdějším nedorozuměním.
  • Zjistěte si, jak bude v rukou správce nakládáno s veškerými dokumenty a jakým způsobem bude zajištěna jejich diskrétní archivace pro případné vyžádání beneficienta.

  Co byste měli zvážit.

  • Využití profesionální společnosti k náboru svěřenského správce.
  • Využití protektora jako orgánu dohledu nad činností svěřenského správce. Selhání lidského faktoru tímto můžete zcela eliminovat pověřením několika správců a vytvořením systému vzájemné odpovědnosti, nebo využít kvalifikovaného dohledu nad jejich činností.

  Vhodně zvolený svěřenský správce Vám může významně pomoci v dosažení cílů Vašeho svěřenského fondu. Ze studie vyplývá i to, že ti zakladatelé, kteří využívají ke správě svého svěřenského fondu profesionální správce, řeší ve svých životech mnohem méně protichůdných priorit. V rodinách a vztazích takových zakladatelů existují jasné dohody o způsobu nakládání i využívání finančního bohatství a mají celkově zdravější vztah k penězům.

  Čtěte více: Vyplatí se svěřenský fond z pohledu daní?

  Co je rodinný svěřenský fond a proč byste o něm měli uvažovat.

  Rodina představuje největší zdroj radosti v životě a je motivací pro finanční úspěch rodičů a hledání bezpečí. Zatímco více než šest z deseti respondentů studie společnosti Svěřenská správa s.r.o. říká, že jejich životní poslání je zachování dědictví pro další generace, tak ale pouze jeden z pěti oslovených rodičů souhlasí s tím, že by jejich děti zvládli náhle nabyté bohatství.

  Jaké může být řešení?

  Rodinný svěřenský fond, kdy hlavní motivací rodin po celém světě pro jeho zakládání je bezpečný mezigenerační transfer majetku a jeho zachování pro další generace. Téměř 76% dotazovaných uvedlo jako hlavní důvod založení rodinného svěřenského fondu snahu o zachování majetku a ponechání dědictví s cílem nenarušit transferem majetku vztahy uvnitř rodiny i mimo ni.

  Co je rodinný svěřenský fond?

  Rodinný svěřenský fond je jednoduše řečeno forma právní entity, která byla založena k prospěchu rodiny nebo některých vybraných členů. Specifikem tohoto institutu je, že nemá právní subjektivitu, což znamená, že rodinný svěřenský fond vlastní sám sebe. Podstatou je, že rodina nebo její členové vyčlení do tohoto rodinného svěřenského fondu majetek, čímž se vzdávají veškerých vlastnických práv, ale užitky, výnosy nebo plody plynoucí z tohoto majetku mohou dále využívat, a to dle pravidel, které si sami stanoví v zakladatelské listině, tzv. statutu fondu.
  Do rodinného svěřenského fondu lze vyčlenit libovolný již existující majetek nebo i majetek, který ještě neexistuje a v budoucnu jej rodina teprve nabude. Může se jednat např. o nemovitost, peníze, rodinnou firmu, ale i práva na patent nebo nárok na příjem plynoucí z autorských práv. Tedy vše, co má pro rodinu nebo její členy hodnotu, kterou chtějí ochránit, dále využívat a případně zachovat i pro budoucí generace.

  „Rodina a dědictví dávají životu smysl“

  Rodinný svěřenský fond může založit člen rodiny za svého života, nebo může vzniknout jeho úmrtím podle toho, zda chce, aby rodina využívala užitky majetku, který tvoří podstatu fondu, už za jeho života nebo až po jeho skonu. Proto ho lze využívat i jako alternativu závěti nebo dědictví.

  V jakých případech můžete rodinný svěřenský fond využít?

  Jednou z nejcennějších vlastností rodinných svěřenských fondů je jejich flexibilita. Díky tomu může rodina velmi účinně řešit rozličné situace jako je ochrana majetku před věřiteli, lehkovážným nakládáním, marnotratnými dětmi, podpora vybraných členů rodiny nebo plánování nástupnictví.

  K čemu lze rodinný svěřenský fond využít:

  • Ochrana dědictví

  Potomci i příbuzní mají neopomenutelné právo na podíl z pozůstalosti, a to i v případech, kdy rodinné vztahy už dávno nefungují. Český právní řád v tomto směru nenabízí mnoho možností a zákonné důvody, které by umožnily vydědění, nelze ve většině případů prokázat. Rodinný svěřenský fond nabízí velmi efektivní řešení, protože majetek vyčleněný do fondu přestává být ve vlastnictví toho, kdo jej do fondu vložil, a náleží výhradně určené osobě, tzv. Beneficientovi. To i v případě, kdy není v žádném příbuzenském vztahu k zakladateli fondu. Tento koncept se často využívá i v případě zamezení dědického nároku u dětí z předchozího manželství, kde je absence vztahu s rodičem.

  • Mezigenerační transfer a uchování majetku

  Někteří rodiče mají stále značné obavy o připravenost svých dětí na finanční bohatství. Studie dokazují, že neuvážlivé a rozmařilé utrácení peněz jsou důvody ztráty rodinného jmění již ve druhé nebo třetí generaci. Součástí procesu založení rodinného svěřenského fondu může být definování rodinného poslání. Toto prohlášení může být členům rodiny oporou při vyjasňování společných hodnot a stanovení cílů. Díky rodinnému svěřenskému fondu může rodina mnohem lépe sledovat společné cíle všech jejich členů a vytvořit tak strategický mezigenerační plán. Všichni členové rodiny se tak můžou podílet na rozhodnutích souvisejících se správou rodinného majetku a sdílet odpovědnost za společná rozhodnutí. Jedná se o proces pozitivního formování a přípravy potomků na uvědomělou správu rodinného jmění.

  • Udržení celistvosti a ochrana majetku

  Ve skutečnosti jen o něco málo než třetina rodičů má plně přepsán rodinnýmajetek na jejich děti. Hlavním důvodem je přesvědčení, že jejich děti nejsou dost staré nebo vyzrálé. Také u nich panují obavy z negativních dopadů na pracovní morálku dětí a vpád okolí do rodinného soukromí. Pouze 16% rodičů věří, že jejich děti budou dosahovat stejné výše finančního úspěchu, a jsou schopni spravovat rodinné jmění tak, jak to dokázali oni sami. Rodinný svěřenský fond pomáhá k udržení celistvosti majetku, k jehož rozdrobení by mohlo dojít vlivem rozdílných názorů a ekonomických zájmů uvnitř rodiny.

  • Diskrétnost vlastnictví

  Poslední roky jsme v Evropském prostoru svědky vytrácení soukromí. U rodinného svěřenského fondu jsou vlastnická práva k vyčleněnému majetku uplatňována prostřednictvím určeného správce, díky tomu je identita zakladatele i obmyšlených členů rodiny skryta. V případě snah o zmocnění rodinného majetku věřiteli nebo jeho nepřátelské ovládnutí třetí stranou, je toto úsilí zmařeno díky nečitelnosti vlastnictví. Tohoto faktu lze využít i při diskrétním transferu majetku nebo distribuci výnosů v rámci rodiny i mimo ni, např. směrem k bývalému partnerovi nebo dětem z prvního manželství. Nedostupnost informací o majetkových poměrech rodiny nebo zakladatele jim přináší větší bezpečí a pohodlí.

  • Péče o členy rodiny

  Hmotné zabezpečení nezletilých dětí, nemohoucích členů rodiny nebo péče o zestárlé rodiče. Toto vše může být motivací k založení rodinného svěřenského fondu, který svou úlohu může plnit díky profesionálnímu správci automaticky i bez angažování jakéhokoliv člena rodiny. Statut fondu může zcela přesně popisovat situace hmotné nouze nebo tragické události, za kterých vzniká členům rodiny nárok na finanční zabezpečení. Rodinný svěřenský fond s vhodně sestaveným statutem a profesionálním správcem zajistí dostatečnou péči o ty, na kterých zakladateli fondu záleží v průběhu celého jejich života.

  „Vaše bohatství se neměří pouze čísly, ale je pro Vás a Vaši rodinu mimořádnou příležitostí k vyjádření Vašich hodnot a životního postoje.“

  Jaké jsou náklady a rizika využívání rodinného svěřenského fondu?

  Většina rodinných svěřenských fondů prochází třemi fázemi svého života. Se založením, průběhem a zánikem fondu souvisí náklady, jejichž výše se odvíjí od typu a hodnoty vyčleněného majetku. V případě založení rodinného svěřenského fondu, do kterého se vyčlení nemovitost v hodnotě dva miliony korun, je na samotný akt založení potřeba přibližně částka 25.000 Kč. V této částce je započítána úplata notáři za sepsání zakladatelské listiny, tzv. statutu fondu dle notářského tarifu, registrace na finančním úřadu, znalecký posudek a zápis do katastru nemovitostí, který souvisí s převodem nemovitosti. Další náklady jsou spojeny s případnými právními službami a nelze ani opomenout vlastní daňové zatížení fondu nebo daňové povinnosti ve vztahu k vyčleněnému majetku. Rodinný svěřenský fond sice nemá právní subjektivitu, ale správce daně mu přiděluje daňové identifikační číslo. Z tohoto titulu na něj daňový řád nahlíží jako na poplatníka daně z příjmu právnických osob se všemi povinnostmi. Díky tomuto faktu se jeví některé případy použití rodinných svěřenských fondů v ČR jako nevýhodné a před samotným založením je nutné samotný účel, fond i vyčleněný majetek vystavit celkové analýze daňových nákladů.

  Závěrem

  Založení a správu rodinného svěřenského fondu můžete realizovat vlastními silami nebo využit profesionálního administrátora, popřípadě správce svěřenských fondů. V případě zakládání rodinného svěřenského fondu vlastními silami si musíte být jistí, že v procesu tvorby nebo správy fondu nebudete chybovat. Z podstaty své role je totiž správce rodinného svěřenského fondu odpovědný za rozmnožování majetku, a pokud by se dopustil i neúmyslného pochybení, tak nenávratné škody na vyčleněném majetku ho mohou vystavit postihu za chybné rozhodnutí nebo překročení jeho působnosti.

  Z tohoto důvodu doporučujeme využít služeb profesionálního svěřenského správce a zapojit ho do celého procesu tvorby statutu fondu, založení i následné správy. Pomůže Vám ujasnit si priority a objektivně posoudit, zda je rodinný svěřenský fond pro Vámi zamýšlený účel tím vhodným řešením. Na základě Vašich priorit Vám připraví statut fondu, který odráží filozofii Vaší rodiny a sladí strategii svěřenského fondu s hodnotami i dlouhodobými cíli. Po odsouhlasení statutu za Vás převezmeme odpovědnost za celý administrativní proces založení fondu a komunikaci s orgánem dohledu.

  Náklady za založení, a případnou správu rodinného svěřenského fondu se Vám sice zvýší, ale získáte tím kvalifikovanou péči a jistotu, že účel Vašeho rodinného svěřenského fondu bude bezezbytku naplněn.

  Při správné volbě účelu i nastavení statutu je rodinný svěřenský fondu nenahraditelným nástrojem při plánování a správě rodinného jmění. A o toto přece u rodinných svěřenských fondů jde. Vytvořit trvalou hodnotu, která Vám bude poskytovat jistotu nejenom dnes, ale bude i základem dědictví budoucích generací.

  Přečtěte si také článek: Je svěřenský fond pro mě?