SVĚŘENSKÝ FOND

– Cesta k ochraně osobního i rodinného bohatství –

 • Kategorie

 • Proč si vybrat profesionálního svěřenského správce.

  Proč si vybrat pro svůj svěřenský fond profesionálního svěřenského správce.

  Pokud jste se rozhodli pro správu svého majetku prostřednictvím svěřenského fondu, tak ji můžete realizovat vlastními silami nebo si najmout profesionálního svěřenského správce. Tedy někoho, jehož podstata povolání je správa cizího majetku.

  Jaké jsou výhody profesionální správy a proč byste si ji měli vybrat?

  Zákonodárný sbor zvolil v České republice pravidla pro výkon funkce svěřenského správce jiná, než je v rámci některých jurisdikcí Evropského hospodářského prostoru obvyklé. Zatím co ve Francii mohou být fiduciárním správcem (ekvivalent svěřenského správce) pouze banky, pojišťovny, investiční společnosti nebo advokáti, tak v České republice se svěřenským správcem může stát jakákoliv svéprávná osoba.

  Zákon v ČR totiž neklade na funkci svěřenského správce, „ani na profesionálního“, žádné kvalitativní nebo profesní nároky. Tento fakt ovšem může znamenat pro zakladatele svěřenských fondů i jejich majetek značné riziko v podobě selhání lidského faktoru při správě cizího majetku. Cesta jak se tomuto riziku vyvarovat je profesionální správa vašeho svěřenského fondu s možností dohledu nad činností profesionálního správce. Systém vzájemné odpovědnosti zabrání případné delikvenci správce a několika úrovňová kontrola eliminuje chybná rozhodnutí, která by měla neblahý vliv na majetek vašeho svěřenského fondu.

  Zúčastněte se největšího průzkumu mezi finančními profesionály v ČR a vyhrajte
  certifikační kurz svěřenského poradce a správce v hodnotě 15.800 Kč.

  Role svěřenského správce si přeci jen od svého vykonavatele žádá nejvyšší odbornou i morální kvalitu, proto patří k vrcholné disciplíně správy cizího majetku, a i ve finančních službách je doménou pouze skutečných profesionálů.

  Společnost Svěřenská správa s.r.o. po vzoru zahraničí nastavuje a zavádí v ČR vysoké standardy kvalifikace, etického chování pro profesionální svěřenské správce. Od 1.1.2016 poskytuje jako jediný subjekt v ČR služby důvěryhodné certifikační autority, která zajišťuje přípravu a metodiku výkonu činnosti profesionálních správců dle platné legislativy i zahraničních standardů.

  Cílem těchto kroků je ochrana zakladatelů svěřenských fondů jako zákazníků a zajištění důvěry v institut svěřenského fondu. Společnost Svěřenská správa se při nastavování standardů pro výkon funkce profesionálního správce, se kterými spolupracuje, inspirovala v Lichtenštejnsku Zákonem o svěřenských správcích. Lichtenštejnsko klade Zákonem Treuhändergesetz vysoký důraz na jejich vysokou úroveň dovedností, pokud má u nich výkon svěřenské správy představovat profesionální podnikatelskou činnost.

  Jaké jsou kvalitativní standarty profesionálních správců v Lichtenštejnsku?

  • Doložení důvěryhodnosti formou výpisu z rejstříků
  • Osvědčení o vzdělání formou doložení vysokoškolského diplomu právního nebo ekonomického směru nebo doložení certifikátu vládou uznávaného školení
  • Doložení praxe, která musí trvat min. 3 roky na hlavní pracovní poměr, z toho min. 1 rok v roli asistenta certifikovaného svěřenského správce.
  • Absolvování státní zkoušky, která se skládá z písemné a ústní části. Zkouška obsahuje účetní a auditorské činnosti, obchodní, občanské, daňové právo a finanční plánování.
  • Pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu činnosti nejméně na 1 milion CHF pro každou škodní událost a 2 miliony CHF za všechny události v roce
  • Provozovna, která musí splňovat podmínky pro důstojný výkon této profese
  • Aktivní licence, která představuje komplexní soubor opatření
  • Uvedení v centrálním registru svěřenských správců
  • Povinnost používat titul správce a dodržovat kodex chování

  Přečtěte si také: Kdo je to svěřenský správce a jaké jsou jeho hlavní úkoly.

  Jak je to se správci v České republice?

  Správcem svého svěřenského fondu můžete být i vy jako zakladatel svěřenského fondu, pokud do funkce správce jmenujete ještě jednu osobu, nebo můžete vybírat z okruhu své rodiny i v bezprostředním okolí svých známých. Největším rizikem pro váš svěřenský fond je ale právě správce samotný, proto si musíte být jisti, že vámi zvolený správce disponuje patřičnou kvalifikací, a to pro správu vámi vyčleněného majetku, ale i pro řízení svěřenského fondu a plnění všech povinností, které s jeho existencí souvisí.

  V roce 2015 proběhl ve Velké Británii průzkum, ze kterého vyplynulo, že 66% zakladatelů dává přednost profesionálním svěřenským správcům. Hlavním důvodem je to, že využívají tyto profesionály i mimo vymezené oblasti, jako je správa majetku a těší se z toho, že úsudek správců, jejich znalosti i zkušenosti, obohatí a pozitivně ovlivní širší část jejich životů.

  Profesionální správce může významně pomoci v těchto oblastech:

  • Detailní rozbor účelu a smyslu založení fondu
  • Sestavení celkové zprávy vhodnosti založení fondu
  • Vyhodnocení nákladů za založení a existenci fondu
  • Vytvoření finanční strategie a organizační struktury fondu
  • Formování osobního nebo rodinného poslání
  • Ujasnění priorit, cílů a sestavení statutu fondu
  • Zapojení všech členů rodiny a pochopení jejich přání
  • Komunikování obmyšleným hodnot, které jsou pro zakladatele fondu důležité
  • Diskuze s obmyšlenými nad finančními zdroji a odpovědností, která s nimi přichází

  Ze studie vyplývá i to, že ti zakladatelé, kteří využívají ke správě svého svěřenského fondu profesionální správce, řeší ve svých životech mnohem méně protichůdných priorit, a s případným poklesem hodnoty jejich majetku zapříčiněným objektivní tržní situací se lépe vyrovnávají. V rodinách a vztazích takových zakladatelů existují jasné dohody o způsobu nakládání i využívání finančního bohatství a mají celkově zdravější vztah k penězům. Vyjádřili mnohem větší vnitřní klid, mají vytvořeny strategické plány a ve větším procentu dosahují finančních cílů, které jim pomohou žít život, který chtějí.

  Profesionální správce dokáže brát v úvahu následující faktory, kromě všech ostatních, které jsou relevantní s ohledem na druh majetku a způsob jeho správy:

  • Očekávané daňové důsledky z investičních strategií a rozhodnutí
  • Investiční rizika a jejich řízení s ohledem na zvolenou strategii
  • Výdaje fondu a s tím související potřebu likvidity pro jejich krytí
  • Zhodnocení majetku, výše výnosu nebo příjmu z něj plynoucí
  • Volba vhodné účetní metody vzhledem k druhu majetku
  • Způsob ochrany majetku a zachování jeho hodnoty
  • Všeobecné mikro a makro ekonomické podmínky
  • Možné účinky inflace a deflace na majetek fondu

  Pavel Kolář – Člen kontrolního výboru | Svěřenská správa s.r.o.

  Komentovat příspěvek

  Komentáře mohou vkládat pouze registrovaní.